Дипломная работа "Аналіз банківських операцій та послуг"

Название:
Аналіз банківських операцій та послуг
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
2,9 M
30
Скачать
Особливості ринку банківських послуг, їх поширення в Україні. Характеристика та види діяльності ПАТ "Укрсоцбанк", динаміка обсягу активів. Сутність нетрадиційних банківських послуг. Аналіз охорони праці, основні заходи підвищення пожежної безпеки.

Краткое сожержание материала:

Вступ

банківський послуга актив

В сучасних умовах винятково важливе значення для України набуває зміцнення та підвищення ефективності банківської системи, оскільки банки є рушійною силою економічного розвитку та процесу виходу з кризового становища країни . На сьогоднішній день в банківській системі продовжує формуватися та вдосконалюватися ринок банківських послуг, який сегментується на ринок активно-пасивних операцій та ринок банківських продуктів.

Ринок банківських послуг охоплює широкий спектр послуг від розрахунково-касових до зберігання та перевезення цінностей, який не передбачає відчуження ресурсів банку і не несе ризиків, притаманних банківським операціям.

Розвиток та функціонування світової економіки особливо в ситуації світової кризи характеризується значним розвитком сфери послуг в порівнянні з сферою виробництва. Аналогічні об'єктивні перетворення відбуваються і в банківському секторі, де спостерігається випереджаючий розвиток сфери банківських послуг порівняно з його операціями. Послуги займають значну долю сукупних доходів банків, яка нерідко перевищує їх долю доходів від операцій.

Частка послуг в діяльності українських банків неухильно зростає. Тому все більшого значення набуває вивчення банківських послуг як різновиду банківських продуктів, їх специфічної природи та місця в діяльності банків, механізму їх формування і розвитку.

В період становлення банківської системи і розвитку ринку послуг окремі питання функціонування останнього привертають до себе все більшу увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників банківської сфери. Серед вітчизняних економістів та спеціалістів з країн СНД найбільше уваги ринку банківських послуг приділено в працях Дзюблюка О.В., Жукова Є.Ф., Качаєва Ю.Д., Коробова Ю.І., Лаврушина О.І., Мороза А.М., Мируна М.І., Савлука М.І., Солдаткіна В., Усоскіна В.М., Уткіна Е.А.

Дослідженням ринку банківських послуг займались також відомі економісти: Валдес С., Гавальда К., Джозлин Р., Заутер В., Котлер Ф., Роуз П., Сондерс Дж., Стенлейк Дж., Стуфле Ж. та інші.

Разом з тим досліджень ринку банківських послуг у вітчизняній науковій думці виявляється недостатньо, що невпинно впливає на характер та ефективність функціонування всієї банківської системи.

В літературі не сформувалось єдине трактування сутності банківської послуги, не існує достатньої кількості та адаптованих для сучасного положення України стратегій розвитку та розширення, створення нових банківських послуг, з урахуванням потужних маркетингових досягнень і світових напрацювань, немає планів та прогнозів розвитку сфери банківських послуг на перспективу. На практиці це призводить до відсутності комплексних підходів в дослідженні ринку банківських послуг та в роботі комерційних банків.

Розвиток цього ринку на сучасному етапі відбувається переважно за рахунок практичних напрацювань окремих банків без відповідних науково-методологічних узагальнень та обґрунтувань і законодавчого підкріплення, що негативно впливає на банківську систему в цілому.

В умовах кризи та зменшення доходності багатьох банківських операцій, що пов'язано передусім зі високою обліковою ставкою Національного банку України, ставок по кредитах комерційних банків, нерозвиненості ринку цінних паперів і ринку міжбанківських кредитів тощо, банківські послуги можуть стати надійним, довгостроковим джерелом доходів українських банків.

Об'єкт дослідження: банківська діяльність щодо створення і впровадження банківських послуг через ринкові механізми до учасників фінансового ринку.

Предмет дослідження: кредитні, депозитні, інвестиційні, консультаційні, трастові, гарантійні та інші види банківських послуг.

Мета дослідження - розкрити сучасний стан ринку банківських послуг в Україні та виявити напрямки його розвитку.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- уточнити сутність банківських послуг та підходи щодо їх поділу;

- проаналізувати стан ринку банківських послуг в Україні;

- дослідити сучасні тенденції щодо створення і надання клієнтам депозитних банківських послуг;

- розглянути сучасні ринкові механізми банківського поточного обслуговування клієнтів;

- проаналізувати світові тенденції розвитку послуг іноземними банками, з врахуванням новітніх технологій з обслуговування клієнтів та інших контрагентів;

- вказати на перспективи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні.

Методологічною і теоретичною основою магістерської дипломної роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко-математичні, статистичні збірники, матеріали періодичної преси, статистичні методи дослідження а також Фінансові звіти банку в динаміці по рокам.

Наукова новизна полягає у розкритті сучасних тенденцій розвитку та можливостей комерційних банків щодо їх стратегічного планування та вдосконалення гнучкого і адекватного реагування на запити ринку, що ґрунтується на аналітичному опрацюванні значного фактичного матеріалу.

Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використанні в діяльності українських комерційних банків.

Приведений передовий світовий досвід у сфері надання та розширення послуг банками може бути критично опрацьований та творчо використаний в Україні.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, розділу «Використання сучасних інформаційних технологій в банківській справі» та анотації.

1.Теоретичні основи банківських операцій та послуг

1.1 Поняття, особливості банківських послуг та операцій

Діяльність банків у сфері надання послуг і досі залишається однією з найменш досліджених тем у теорії та практиці банківської діяльності. Як і раніше, фахівці з банківської справи переважно всі банківські операції поділяють на 3 групи : активні, пасивні та розрахунково- касові операції. У той же час банківські послуги як самостійний напрямок діяльності банків залишаються майже поза увагою самостійних досліджень. Практика доводить необхідність та важливість окремого дослідження банківських послуг як окремого та самостійного продукту банківської діяльності. У розвинутих країнах світу банки отримують значну частку доходів саме від надання банківських послуг, яка нерідко перевищує половину загальних доходів банків.

В Україні останнім часом спостерігалися значні темпи зростання обсягу наявних банківських послуг. Лише за останні роки частка банківських доходів від надання саме послуг зросла з 19 до 25 % у загальній сумі доходів банків. Тому важливої ролі набуває з'ясування сутності банківських послуг, іх місця та ролі в діяльності банків та розмежування від інших супутних понять, як банківська операція та банківський продукт [9].

Пріоритетний розвиток банківської системи та становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми й інструменти банківських і небанківських послуг фінансового характеру. Однак для побудови конкурентної стратегії банку й успішного позиціонування на ринку необхідно чітко управляти об'єкт управління.

Банківські установи не лише надають послуги, а й виконують певні операції, реалізують банківські продукти. Правильне усвідомлення відмінностей згаданих елементів дозволить визначити іх пріоритетність з позиції економічної значущості й ефективно ними управляти.

Банки істотно відрізняються за набором операцій та послуг, що надають клієнтам. Одні із них виконують широке коло операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки, інші- лише окремі операції на ринку чи функціонують у вузькому секторі ринку банківських послуг або обслуговують окремі галузі економіки [7].

Саме на сучасному етапі розвитку банківського сектора України постає проблема чіткого розуміння поняття «банківська послуга».

Банки, як і будь- які інші підприємства в економіці, створюють свої продукти, які дістали назву «банківські продукти». Специфіка банківської діяльності відрізняє банки від підприємств матеріального виробництва та інших фінансових інститутів. Щоб відповісти на питання- що таке банківський продукт, необхідно виокремити його специфічні риси, які допоможуть розробити визначення. На відміну від матеріальних продуктів , банківський продукт- поняття , скоріше, умовне. Воно з'явилось виключно в банківському середовищі, але так же, як і поняття матеріальний продукт, являється комплексним. На методологічному рівні цей продукт схожий на матеріальний, оскільки його створення також складає виробничий процес. Іншими словами, банківський продукт є результатом здійснення цілої низки дій , спрямованих на проектування продукта, саме його виробництво, тестування та реалізацію (продаж).

Особливості банківського продукту порівняно з іншими продуктами матеріальної сфери виробництва такі :

1. Банківські про...