Курсовая работа "Аналіз депозитних операцій банку"

Название:
Аналіз депозитних операцій банку
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
261,3 K
44
Скачать
Особливості впливу ринкового середовища на вклади банків. Політика банків по залученню депозитів. Сучасні проблеми розвитку вкладних операцій. Використання, характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері депозитних операцій банку.

Краткое сожержание материала:

КУРСОВА РОБОТА

з курсу „Аналіз банківської діяльності”

на тему: „Аналіз депозитних операцій банку ”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВКЛАДИ ТА ДЕПОЗИТИ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Теоретико-суттєва характеристика вкладів (депозитів) банку

1.2 Особливості впливу ринкового середовища на вклади (депозити) банків

1.3 Політика банків по залученню вкладів (депозитів)

1.4 Сучасні проблеми розвитку вкладних (депозитних) операцій

1.5 Використання, характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері вкладних (депозитних) операцій банку

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВКЛАДНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

2.1 Аналіз здійснення вкладних (депозитних) операцій банку

2.2 Дослідження узагальнюючих показників залучених коштів на вклади (депозити)

2.3 Оформлення вкладних (депозитних) операцій банку

2.4 Аналіз синтетичного та аналітичного обліку вкладних (депозитних) операцій банків

2.5 Аналіз основних показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за І квартал 2009 року

2.6 Аналіз основних показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за 2009 рік

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

3.1 Шляхи зниження ризиків при здійсненні вкладних (депозитних) операцій у банках.

3.2 Впровадження страхування вкладних (депозитних) операцій банків

3.3 Системи захисту вкладів (депозитів) банку в Україні та в зарубіжних країнах

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

За останній час в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки.

Вклади (депозити) є одним із широко використаних джерел залучення коштів банком. Завдяки залученим коштам банк розширює можливості кредитних операцій, що і створює базу для отримання доходів (прибутку). Для клієнта перевага вкладів (депозитів) перед готівкою полягає в тому, що вклади приносять дохід у вигляді процента. У зв'язку з цим дослідження питань організації роботи з вкладними (депозитними) операціями як головного джерела банківських ресурсів набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

З історії розвитку банківської справи відомо, що початковою формою вкладних (депозитних) операцій було збереження на монетних дворах у міняйлів золотих монет. За збереження цих монет власник платив тому, хто зберігав, певну винагороду, а останній гарантував, на бажання клієнта, повернення саме тих монет, які було передано на зберігання. На таких умовах міняйли не могли здійснювати позичкові операції з отриманими монетами, не могли мати прибутку, з якого вони виплачували б власникам грошей проценти. Надалі історично склалося так, що власники грошей перестали вимагати повернення власне монет, поверталася тільки сума грошей, що їм відповідала. Міняйли отримали можливість до власного капіталу додати залучені на збереження кошти і надавати за їх рахунок кредити. Так з'явилися перші вклади (депозити). У наш час джерела коштів, які розміщують на вклади (депозити), різноманітні. Це кошти на рахунках підприємств, установ усіх форм власності, організацій, кошти на рахунках кредитно-фінансових установ.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є вкладні (депозитні) операції банків як головне джерело банківських ресурсів. Вірне використання цього ресурсу у вигляді надання кредитів надасть банку змогу підвищити свій дохід, а у подальшій діяльності отримати прибуток.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування економічної суті вкладних (депозитних) операцій, а також пошук напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- досліджено роль вкладних (депозитних) операцій банків;

- наведено сучасний стан ринкового середовища вкладів (депозитів) банку;

- проведено аналіз показників діяльності банківських установ Харківської області по депозитам за 2009 рік;

- запропоновано напрямки щодо вдосконалення вкладних (депозитних) операцій на сучасному етапі розвитку банківської системи;

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, що знайшло своє відображення у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України ", "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

Оптимізація депозитної політики банку - не просте завдання, при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, комерційного банку як суб'єкта економіки, клієнта і персоналу банку. Цілком зрозуміло, що їх інтереси далеко не завжди збігаються, тому оптимальна політика має на меті перш за все узгодити їх.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження О.В. Васюренко, О.Г. Дашкіна, Ю.О. Заруби, В.А. Мороза , Л.О.Нетребчука, В.С. Сухарського, О.А. Циганенко, В.А. Ющенко та інших.

Використовувались публікації з журналів "Бізнес", "Вісник НБУ".

У роботі запропоновані методи підвищення фінансового результату комерційних банків завдяки збільшенню обсягів залучених коштів, класифіковані причини та фактори виникнення ризиків по здійсненню вкладних (депозитних) операцій банків, надані методичні рекомендації по запобіганню та зменшенню зазначених ризиків, а також доведено необхідність страхування вкладних (депозитних) операцій.

Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази банку виступають залученні кошти. Політика банку в сфері залучення коштів направлена на зміцнення позицій на ринку внесків фізичних осіб.

Ефективне функціонування ринку вкладів (депозитів) має важливе значення для ефективності діяльності банків, і, таким чином, для ефективного функціонування економіки України в цілому.

1. ВКЛАДИ ТА ДЕПОЗИТИ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Теоретико-суттєва характеристика вкладів (депозитів) банку

Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та запозичених коштів, що регулюється Національним банком України. Так, згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено національним банком України, залученні та запозиченні кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12 разів.

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання вкладних (депозитних) операцій, у процесі яких використовують різні види банківських рахунків.

Вклад (депозит) - це економічні відносини щодо передачі коштів клієнта в тимчасове користування банку. Особливість вкладу (депозиту) полягає в його роздвоєності в практичному застосуванні. По-перше, вклад (депозит) є для вкладника потенційними грошима, вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. Але в той же час "банківські гроші" приносять вкладникові дохід, виступають уже в ролі капіталу. Перевага вкладу (депозиту) перед готівкою в тому, що вклад (депозит) приносить дохід у вигляді процента, а недолік у тому, що процент вкладу (депозиту) нижчий порівняно з тим, який виплатять на капітал, якщо його позичити. Тому саме при вкладних (депозитних) операціях дуже виразно виступає сутність комерційної діяльності банків - платити за вклад (депозит) дешевше, а розміщувати його за вищу плату.

Суб'єктами вкладних операцій є банки, що виступають як позичальники, і власники коштів, які виступають кредиторами.

Об'єктами вкладних операцій є кошти, передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. Класифікація вкладів може бути проведена за різними ознаками.

Вклади до запитання, які у світовій банківській практиці називають трансакційними, це кошти, які можуть бути вилучені клієнтами в будь-який час, тобто їх термін зберігання не обумовлюється, і за цими рахунками банки здійснюють платежі на доручення їх власників. Умови виплати процентів за цими вкладами обумовлюються у двосторонніх угодах. Залишки коштів на цих рахунках постійно змінюються, тому банки цей вид залучених коштів можуть використовувати тільки для короткострокових вкладень, постійно стежачи при цьому за поточною ліквідністю балансу.

У більшості комерційних банків вклади до запитання мають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів.

Велику роль у залученні грошових коштів вкладників відіграє депозитна політика комерційного банку, яка являє собою стратегію і тактику банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел.

Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності і ризику. Загальні критерії оптимальності депозитної політики:

- зв'язок вкладних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкост...