Курсовая работа "Аналіз інноваційної діяльності АТ Банк "Финанси та Кредит""

Название:
Аналіз інноваційної діяльності АТ Банк "Финанси та Кредит"
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
1,8 M
2.7778
36
1
Скачать
Теоретичні аспекти формування та впровадження системних підходів до управління інноваційним потенціалом фінансово-кредитної установи. Розширення мереж ефективної співпраці з партнерами інноваторами. Правові забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

Краткое сожержание материала:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємства

1.1 Поняття іноваційної діяльності її об'єкти та суб'єкти

1.2 Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні

1.3 Правові забезпечення інноваційної діяльності в Україні

РОЗДІЛ 2.Аналіз інноваційної діяльності АТ “Банк”Фінанси та кредит”

2.1 Загальна характеристика АТ “Банк”Фінанси та Кредит”

2.2 Аналіз фінансово-економічної діяльності “Банка”Фінанси та Кредит”

2.3 Аналіз інноваційної діяльності АТ “Банк”Фінанси та Кредит”

РОЗДІЛ 3.Методи та інструменти удосконалення іноваційної діяльності АТ”Банк”Фінанси та кредит”

3.1 Напрями вдосконаленя інноваційної діяльності АТ “Банк”Фінанси та Кредит”

3.2 Розширення мереж ефективної співпраці з партнерами інноваторами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Вітчизняні та зарубіжні науковці та економісти, останніми роками проявляють все більший інтерес до визнання змісту інноваційної діяльності, як економічно обгрунтовоної рушійної сили для розвитку світової економіки в цілому. Недостатньо вивченими залишаються економічний та організаційний аспект управління інноваційної діяльності в багатьох сферах господарювання. Відсутня чітка концепція щодо певної ролі як одного з ресурсів економічного розвитку підприємств, належним чином не розроблений науково-методичний інструментарій оцінки ефективності використання інноваційної діяльності. Це обумовлює необхідність формування комплексного підходу до управління діяльностю підприємств в короткострокових перспективах та ставленням чітких цілей на майбутній розвиток. Такий підхід дозволить розглянути метод управління та стратегічний орієнтир підприємст, як єдиний нерозривний ланцюг взаємопов'язаних елементів.

Тема даної дипломної роботи - “Аналіз інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання”, на прикладі АТ “Фінанси та Кредит”.

Інформаційну базу дослідження складають нормативні документи, що регулюють процес інновацій в комерційних банках: Закони України, Укази Президента України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, та щорічна звітність діяльності АТ “Фінанси та Кредит”. Також при написанні даної роботи було використану ряд публікацій, наукових статей та періодичних видань.

Проблеми формування та управління інноваційною діяльностю суб'єктів господарювання знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Ілляшенка С., Кравченко М., Мартюшевої Л., Шипуліної Ю. Разом з тим, ефективний інструментарій та комплексна система управління інноваційним потенціалом банківських установ ще не сформовані, що значною мірою впливає на розвиток конкурентних засад на ринку банківських послуг.

Основною метою дипломної роботи є аналіз інноваційної діяльності банку та його вплив на економічну діяльність фінансової установи.

Метою управління інноваційним потенціалом є забезпечення ефективності здійснення інноваційної діяльності на короткострокову та довгострокову перспективи.

Досягненню даної мети сприяє вирішення таких задач:

1. формування та оцінка інноваційного потенціалу;

2. пошук та реалізація напрямів використання інноваційного потенціалу;

3. виявлення прихованих можливостей (ресурсів) та шляхів їх застосування в проектах майбутньої діяльності банку;

4. координація інноваційного потенціалу та інноваційних потреб банку;

5. виявлення фактів росту потенціалу у всіх напрямках діяльності;

6. формування основних рекомендації щодо підвищення ефективності інноваційного потенціалу банку.

Об'єктом дослідження виступають процеси інноваційного розвитку підприємств на прикладі АТ “Фінанси та Кредит”.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, медичних і практичних аспектів формування та впровадження системних підходів до управління інноваційним потенціалом фінансово-кредитної установи (АТ “Фінанси та Кредит”).

Авторський підхід до розуміння сутності інноваційної діяльності та його впливу на ефективність діяльності відрізняється від традиційного тим, що акцентується увагу на необхідності формування цілісного та гнучкого механізму управління інноваційної діяльності, який би не лише відповідав сучасним вимогам глобальної конкуренції, але і приводив у відповідність можливості інноваційної діяльності та стратегічні цілі інноваційного розвитку банку. інноваційний фінансовий кредитний установа

Система управління інноваційною діяльністю, не просто як окремий процес, а як цілісний, взаємопов'язаний комплекс послідовних дій, сукупність виважених організаційно-управлінських рішень, прийняття яких дасть змогу банку отримати максимальний економічний ефект від реалізації інноваційної діяльності. На мою думку, реалізація даної мети можлива лише за умови побудови ефективної системи управління, елементи якої будуть детально проаналізовані в другому розділі дипломної роботи.

Теоретико-методологічну основу дипломної роботи складають сучасні теорії формування інноваційної діяльності, новітні підходи в формуванні передумов для інноваційного розвитку комерційного банку.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є положення сучасної економічної теорії, викладені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інноваційного розвитку підприємств.

Для вирішення окремих завдань використовувались:

метод системного підходу - при виявленні зв'язків між явищами та процесами економічної діяльності;

метод порівнянь - при співставленні особливостей функціонування різних систем;

абстрактно-логічні методи - при теоретичному узагальненні результатів досліджень і формування на їх основі проміжних і підсумкових висновків.

Також в роботі приділялась увага на необхідності оцінки адекватності інноваційної діяльності як одного з ключових елементів системи управління інноваційним потенціалом, який дає змогу оцінити не лише сам інноваційної діяльності, але і всі потенціальні можливості банківської установи в цілому.

Особливої актуальності в цих умовах набуває формування саме комплексного підходу до управління інноваційними процесами на підприємстві, який би включав не тільки оцінку, а й їх формування, використання, розподіл, мобілізацію тощо.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 77 сторінок дратованого тексту. Список використаних джерел містить 42 найменувань, розміщений на 3 стрічках.

РОЗДІЛ l. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємства

1.1 Поняття інноваційної діяльності її об'екти та суб'екти

Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якого виробничого підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної діяльності і створення об'єктів промислової власності, які в свою чергу виступають, як основи для випуску нової конкурентноздатної продукції, впровадження нових технологій, що забезпечують одержання постійно зростаючого надприбутку. Можливості підприємств істотно розрізняють в залежності від конкретних їх особливостей , галузевої приналежності і стратегічної спрямованості. У зв'язку з цим інновація є не завжди одноковою об'єктивно неохідною у процесі діяльності кожного з них.

Innovation (англ.) - утворено з двох слів-латинського “новація” (новизна нововведення) і англійського префікса “ін”,що означає “в”,”введення”.Тому, у перекладі з англійської”інновація” означає - введення нового,відновлення.

Результатом інноваційних процесів є оновлення, а їхнє впровадження в господарську практику визначається як ноновведення,тобто з моменту прийнятя до поширення новація здобуває нову якість і стає інновацією.

Таким чином, інновація - це нововведення, пов'язане з науково-технічним процесом і полягає у відновленні основних фондів і технологій. Фундаментальним чинником виступає удосконалення управління й економічних амбіцій менеджменту підприємства. Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості і кількості продукції, появи нових товарів та послуг.

У ринкових умовах інновації охоплюють всю економіку, включаючи продуктивні сили (засоби виробництва, навчання працівників) та виробничі відносини. Однією з економіко-правових форм інвестиційної діяльності є інноваційна діяльність, яка має особливе значення у зв'язку з орієнтацією нашої держави на забезпечення інноваційного шляху розвитку економіки країни. Незважаючи на деякі розбіжності в законодавстві ми можемо дати таке визначення цього поняття:

Інноваційна діяльність - це одна з економіко-правових форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу з метою досягнення певного соціально-економічного ефекту, в т.ч. випуску і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, досягнення прогресивних міжгалузевих структирних зрушень, здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, п...