Курсовая работа "Аналіз короткострокових кредитних операцій банку"

Название:
Аналіз короткострокових кредитних операцій банку
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
1,2 M
32
Скачать
Економічна сутність короткострокових кредитних операцій банку. Державне регулювання кредитних операцій. Інформаційна база та інструментарій аналізу короткострокових кредитних операцій. Аналіз індикаторів ринку короткострокового кредитування в Україні.

Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Банківські операції»

та «Аналіз банківської діяльності»

на тему:

«Аналіз короткострокових кредитних операцій банку»

студентки ФФБС

4 курсу, 3 групи,

денної форми навчання

спец. 6.0305810 «Банківська справа» Пархомчук Юлії Юріївни

Науковий керівник: Гордієнко Тетяна Миколаївна

Київ 2011

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові засади короткострокових кредитних операцій банку

1.1 Економічна сутність та види короткострокових кредитних операцій банку

1.2 Державне регулювання кредитних операцій банку

1.3 Інформаційна база та інструментарій аналізу короткострокових кредитних операцій банку

Розділ 2. Аналіз короткострокових кредитних операцій банку на прикладі ПАТ «Альфа Банк»

2.1 Аналіз індикаторів ринку короткострокового кредитування в Україні

2.2 Діагностика короткострокових кредитних операцій в ПАТ «Альфа Банк»

Розділ 3. Прогресивні напрямки вдосконалення короткострокових кредитних операцій

3.1 Удосконалення інструментарію аналізу короткострокових кредитних операцій

3.2 Перспективи розвитку короткострокового кредитування банків в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми пов'язана з тим, що ефективне короткострокове кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції. Тому саме короткострокові кредитні операції можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці.

Аналіз досліджуваної теми проводили у своїх працях такі автори: В.В Курищук, В.Д. Лагутін, М. Г Дмитренко, О.Дзюблюк, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, І.Аванесова, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності короткострокових кредитних операцій та визначенні перспективних напрямків їх вдосконалення.

Завдання даної роботи:

- вивчити економічну сутність та види короткострокових банківських кредитних операцій;

- виявити особливості державного та правового регулювання здійснення короткострокових кредитних операцій банками України;

- дослідити інформаційну базу та інструментарій аналізу короткострокових кредитних операцій банку;

- здійснити оцінку індикаторів ринку короткострокового кредитування в Україні та вплив на нього макроекономічних факторів;

- зробити діагностику короткострокових кредитних операцій в ПАТ «Альфа Банк»;

- навести шляхи удосконалення інструментарію аналізу короткострокових кредитних операцій;

- дослідити перспективи розвитку та удосконалення короткострокового кредитування в Україні.

Об'єктом дослідження курсової роботи є короткострокові кредити банку, їх місце та роль у кредитному портфелі.

Предметом дослідження курсової роботи є механізм реалізації короткострокових кредитних операцій.

Методи наукового дослідження: метод аналізу та синтезу (звітні та поточні матеріали комерційних банків), метод статистичного аналізу, графічний метод (побудова діаграм, графіків).

Інформаційною базою проведеного дослідження є матеріали періодичної літератури з питань банківської справи, державної та відомчої статистики, дані звітності, досвід роботи банків, дані спеціальних економічних досліджень та наукова література.

У ході виконання курсової роботи були використані закони та нормативні акти, постановами та положеннями Верховної Ради України, Національного банку України, спеціальні банківські документи, фінансова звітність банків, Інтернет-джерела.

Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (45) та 20 додатків.

РОЗДІЛ 1. Організаційно-правові засади короткострокових кредитних операцій банку

1.1 Економічна сутність та види короткострокових кредитних операцій банку

Активні операції банків полягають у діяльності, пов'язаній із розміщенням і використанням власного капіталу, залучених і позичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності.

Основним видом активів банку є кредитні операції. Це пов'язано із закономірною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, які мають найбільш високу норму прибутку. Саме аналіз кредитних операцій з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів банку. Позикові операції є одним із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні операції є найбільш ризикованим видом операцій комерційного банку [19, с.147].

Сутність категорії кредиту можна визначити у такій дефініції: кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і платності [20].

За визначенням Мороз А.М. кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, пов'язаних з наданням і погашенням банківських позичок. Проведення кредитних операцій комерційних банків повинно відповідати певним вимогам і умовам [20].

Лобозинська С.М. визначає кредитні операції як розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик [18, с. 278].

На думку Васюренко О.В. кредитні операції є одним із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банк, та найбільш ризикованим видом операцій комерційного банку [19, с. 147].

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених політикою банку, які включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля; граничні розміри кредиту на одного позичальника, методики оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника; рівень процентної ставки тощо [20, с.389].

Розглянемо декілька трактувань поняття «кредитні операції», що визначені законодавством України.

Постановою НБУ Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків кредитні операції (кредит) визначаються як вид активних операцій, пов'язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу) [15].

Господарський Кодекс України трактує кредитні операції таким чином: «Кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб (позичальників) та громадян» [1].

Отже, кредитні операції - це відносини між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників.

Кредитні операції банку формують кредитний портфель банку.

Кредитні вкладення, або кредитний портфель комерційного банку, -- сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.

Кредитні операції аналізують за допомогою методу групувань з використанням даних: балансу банку, статистичних форм звітності, аналітичного, різних позаоблікових матеріалів (кредитні угоди, листування з клієнтами, звіти перед Національним банком України, акти ревізій і перевірок та ін.).

При аналізі кредитних вкладень комерційного банку їх доцільно класифікувати відповідно до запланованих строків повернення.

За строками позики поділяють на:

короткострокові кредити (до 1 року);

середньострокові (1-3 роки);

довгострокові.

У свою чергу короткострокові позики за терміном погашення поділяють на такі групи:

до запитання;

строком до 1 міс;

строком від 1 до 3 міс;

строком від 3 до 6 міс;

строком від 6 міс. до 1 року.

Такий поділ дає можливість оцінити заплановані строки повернення наданих позик, прогнозувати ситуац...