Курсовая работа "Аналіз прибутку банку"

Название:
Аналіз прибутку банку
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
2,6 M
44
Скачать
Дві основні функції прибутку, як економічної категорії: стимулююча та міра ефективності суспільного виробництва. Етапи аналізу показників прибутковості капіталу банку. Аналіз прибутку банку ПАТ "Укрсоцбанк" та джерел його формування й використання.

Краткое сожержание материала:

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи формування і використання прибутку банку

2. Методичні підходи до аналізу прибутку банку

3. Аналіз прибутку банку ПАТ "Укрсоцбанк" та джерел його формування й використання

4. Шляхи підвищення прибутковості банку ПАТ "Укрсоцбанк"

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Банки посідають особливе місце в ринковій економіці. За характером своєї діяльності вони є структурами зі специфічним видом підприємницької діяльності. Банки тісно пов'язані з усіма ринковими суб'єктами і суттєво впливають на економічні процеси в суспільстві. Тому в стабільності банківської системи загалом і кожного банку зокрема зацікавлені не лише банки, а й суспільство в цілому. Головною метою діяльності банків є отримання прибутку, який, в свою чергу, забезпечує створення фондів та резервів банку у разі виникнення непередбачуваних збитків, а також стимулює діяльність управлінського персоналу відносно зниження витрат і підвищення рівня конкурентоспроможності. Тому аналіз прибутку банку на стадіях формування, розподілу та використання має важливе значення, що і обумовило факт написання курсової роботи „Аналіз прибутку банку".

Даній проблемі приділяли постійну увагу вітчизняні та іноземні фахівці такі, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Завгородній В.П., Кужельний М.В., Осадчий Ю.І., Сопко В.В., Асхауер Г., Долан Е. Дж., Кемпбелл К.Д., що визначали напрями дослідження в аспектах методології і змісту формування прибутку відповідно до вимог ринкової економіки.

Мета курсової роботи - дослідження теоретичних і практичних аспектів аналізу прибутку та вдосконалення оцінки прибутку в банківських установах.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

- розкрити теоретичні основи формування і використання прибутку банку;

- визначити методичні підходи до аналізу прибутку банку;

- проаналізувати прибуток банку ПАТ "Укрсоцбанк" та джерел його формування й використання;

- дослідити шляхи підвищення прибутковості банку ПАТ "Укрсоцбанк".

Об'єктом дослідження є прибуток, який отримують банківські установи в процесі здійснення банківської діяльності.

Предметом дослідження є система методів та інструментів аналізу прибутку банку.

У процесі написання курсової роботи використовувалися наступні методи:

- горизонтальний аналіз - полягає у вивченні динаміки прибутку банку в часі (розрахунок темпів росту та приросту, дослідження загальних тенденцій);

- вертикальний аналіз - визначає структуру прибутку, з оцінкою впливу різних факторів;

- порівняння - базується на зіставленні значень окремих груп аналогічних показників між собою;

- графічний та табличний - візуальне зображення зіставлених та аналізованих даних;

- статистичний - зокрема, в другому розділі курсової роботи використана стохастична модель прогнозування прибутку в банках.

Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, монографічні роботи і статті вітчизняних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань аналізу та управління прибутком банку, фінансова та статистична звітність банків тощо.

Інформаційною основою дослідження є Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України. Широко використані нормативно-методичні матеріали та статистична інформація Національного банку України, Асоціації українських банків, окремих банків України, міністерств і відомств, підприємств, організацій, державної податкової адміністрації, різноманітних соціологічних центрів, а також монографії та інші наукові праці, видані в Україні та за кордоном.

Структура і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

1. Теоретичні основи формування і використання прибутку банку

Основна ціль діяльності банку - отримання максимального прибутку для забезпечення стійкості довготривалого функціонування і міцності позиції на ринку. Але, питання сутності категорії прибуток та його економічного значення носить багатогранний характер в аспекті визначення науковцями відповідних галузей науки.

На перший погляд сутність категорії прибутку зрозуміла кожному - розмір прибутку залежить головним чином від об'єму отриманих доходів і суми проведених витрат. Розмір отриманого банком прибутку або збитку концентровано відображає в собі результати всіх його активних і пасивних операцій. Тому вивчення прибутку, його складових і факторів, що впливають на його динаміку займає одне із центральних місць в аналізі діяльності банку [25].

Головним чином сутність прибутку банку означає різницю між його валовими доходами та валовими витратами.

Дослідження сутності поняття "прибуток", його еволюції почали проводитись досить давно. Цій проблемі багато уваги приділяли класики економічної науки А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Е. Хендріксен, М. Ван Бред та ін.

А. Сміт і Д. Рікардо виокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства.

У різні часи А.Сміт трактував прибуток як:

1) закономірний результат продуктивності капіталу;

2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;

Прибуток за К. Марксом - це перетворена форма додаткової вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом.

Е.С. Хендріксен та М.В. Ван Бред вказують на те, що прибуток - це надлишок після підтримки матеріального добробуту установи на досягнутому рівні, визначеному на початок і кінець звітного періоду, до його використання чи розподілу.

Досліджуючи сутність поняття "прибуток банку", яке досить часто використовується в економічній літературі для відображення якості банківської діяльності, можна зробити висновок про те, що більшість вітчизняних науковців трактують його саме з точки зору бухгалтерського підходу. Це значно спрощує розуміння даної категорії.

Так, банківська енциклопедія за редакцією професора А.М. Мороза дає таке визначення банківського прибутку: прибуток банків - це перевищення їх доходів над витратами.

В енциклопедії банківської справи України за редакцією В.С. Стельмаха наводиться таке визначення: прибуток банку - перевищення доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток.

У підручниках з банківської справи наводяться такі визначення банківського прибутку. Прибуток банку - це кінцевий фінансовий результат його діяльності, перевищення доходів над витратами. Прибуток - це те, без чого банк не може існувати, без чого втрачається зміст його економічного обслуговування [27].

О.А. Криклій розглядає прибуток як ту частину виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на комерційну діяльність. Але таке розуміння прибутку обмежується тільки кількісним визначенням категорії і не розкриває його економічної природи.

Потрібно зазначити, що передусім прибуток - це частина грошових накопичень, що створюється банком. Тому М.Я. Коробов вважає, що прибуток банку - це взагалі єдина форма його грошових накопичень.

A.M. Поддєрьогін визначає прибуток як "частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу".

Таким чином, наголошується на важливості процесу реалізації послуг за кошти. У публікаціях останніх років І.А. Бланк одним із перших в Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток - це втілений у грошовій формі чистий дохід банку на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності.

Як бачимо, одні економісти віддають безумовний пріоритет прибутку як цілі функціонування, підкреслюючи, що він є "найвищою ціллю діяльності", інші вважають, що таким пріоритетом є забезпечення зростання добробуту банку і прибуток є лише важливою умовою розв'язання цього завдання. Деякі навіть стверджують, що основна мета діяльності - зробити максимальний внесок, на який воно здатне, в благоустрій суспільства. На думку Білик М. Д., між наведеними твердженнями немає суттєвих суперечностей, вони розглядають категорію прибутку як головну мету діяльності, лише з різним ступенем узагальнення.

Так, забезпечення зростання добробуту банку може бути реалізоване лише шляхом отримання прибутку від комерційної діяльності. Між цими двома поняттями є прямий зв'язок -- чим вища сума отримуваного прибутку, тим вищими (за інших рівних умов) будуть темпи зростання добробуту банку. За більш високого ступеня узагальнення - чим вищий прибуток банку, тим більшим може бути його внесок у розв'язання соціальних та інших суспільних потреб [40].

Сутність прибутку як об'єкта обліку визначається у відповідних нормативних актах. Так, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" прибуток - сума, на яку доходи перевищуют...