Отчет по практике "Історія розвитку, організаційна структура та підсумки діяльності КБ "ПриватБанк""

Название:
Історія розвитку, організаційна структура та підсумки діяльності КБ "ПриватБанк"
Тип работы:
отчет по практике
Размер:
487,5 K
26
Скачать
Банк як суб'єкт підприємництва й об'єкт економічного аналізу. Види аналізу банківської діяльності. Розрахунково-касові та валюто-обмінні, депозитні та кредитні, експортно-імпортні операції КБ "ПриватБанк", використання ним інформаційних технологій.

Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

ЗАВДАННЯ

до збирання матеріалу при проходженні науково-дослідницької практики

на базі Дніпропетровського відділення №42 КБ « ПриватБанк»

студентки групи ВЕ - 12м Волкової Дарії

згідно з дипломною роботою на тему:

«Економічна політика Скандинавських країн в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття»

Вивчити такі питання:

- теоретико-методологічні питання діяльності комерційних банків;

- обґрунтування необхідності аналізу діяльності комерційного банку;

- загальні відомості про КБ «ПриватБанк»;

- організаційна структура КБ «ПриватБанк»;

- підсумки діяльності за 2012р.;

- стан і тенденції розвитку банківської системи України;

- особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності комерційними банками України;

- підготувати тези за темою дипломної роботи : «Економічна політика Скандинавських країн в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття» на участь у ХХI Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства».

Зібрати за ними матеріал:

Фінансова звітність КБ «ПриватБанк», офіційні сайти статистики України та Європейського Банку Реконструкції та розвитку, Законодавчі акти та Закони України.

Керівник дипломної роботи Литвин М.В.

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1.1 Банк як суб'єкт підприємництва й об'єкт економічного аналізу

1.2 Поняття і види аналізу банківської діяльності

1.3 Роль аналізу в управлінні комерційним банком

2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.1 Загальна характеристика та основні операції КБ «ПриватБанк»

2.2 Розрахунково-касові та валютообмінні операціі КБ «ПриватБанк»

2.3 Депозитні та кредитні операції КБ « ПриватБанк»

2.4 Інформаційні технології в КБ «ПриватБанк»

3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КБ «ПРИВАТБАНК»

3.1 Загальна характеристика ринку на якому діє КБ «Приватбанк»

3.2 Експортно-імпортні операції КБ «ПриватБанк»

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

4.1 Загальна характеристика сфери комерційних банків України

4.2 Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності комерційних банків

5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КБ «ПРИВАТБАНК»

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В умовах становлення та розвитку банківської системи України актуальна проблема аналізу діяльності банківських установ з метою оцінювання їхньої інвестиційної привабливості, надійності та фінансової стійкості.

Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

Сучасний комерційний банк являє собою упорядковану сукупність ресурсів (трудових, матеріально-технічних, фінансових і інформаційно-технологічних), що у взаємодії складають цілісне утворення з такими новими властивостями, що відсутні в окремо узятого ресурсу і забезпечують прибуткове надання клієнтам якісних продуктів і послуг.

Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі грошової маси. Більш того, банки мають у своєму розпорядженні можливість створювати такі гроші і тим самим Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці, збільшувати їхню пропозицію.

Об'єктом даного дослідження під час проходження науково-дослідницької практики по закінченню V курсу став КБ «ПриватБанк».

Предметом дослідження є фінансова діяльність банку.

Мета практики полягає в закріплені теоретичних знань, аналізі діяльності та економічного й фінансового стану КБ «ПриватБанк», отриманні професійних навиків. Досягнення мети здійснюється через виконання наступних завдань:

  • 1. Загальне ознайомлення зі структурою управління та організацією фінансової роботи КБ “ПриватБанк”
  • 2. Формування капіталу КБ “ПриватБанку”
  • 3. Організація кредитування в КБ “ПриватБанку”
  • 4. Організація надання послуг в ЗАБ “ПриватБанку”
  • 6. Аналіз ефективності фінансово-банківських послуг.

В теперішніх умовах трансформації національної економіки важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи, адекватної потребам активізації і масштабного включення українських банків у світовий фінансово-банківський простір. Перспективи участі вітчизняних комерційних банків у міжнародних економічних відносинах ставлять тему вивчення ролі фінансово-кредитних установ в світовому господарському процесі у категорію актуальних в сфері наукових та практичних досліджень.

Вагомий внесок у дослідження банківської системи в Україні зробили вітчизняні вчені, зокрема Ю.В. Ліневич, В.І. Міщенко, О.В. Дзюблюк, О.П. Рогач, В.М. Гриньова, О.М. Колодізєва, С.І. Адаменко, О.І. Бутенко, Н.І. Версаль, О.В. Гаврилюк, Т.П. Смовженко та інші. Серед зарубіжних фахівців слід виділити А. Абалкіна, В.Л. Агабалян, Дж. Бонін, С. Фріс, А. Тачі, М. Керен, П. Маршалек, Г. Офер, К. Мере, М. Валентини, П. Вахтель, Л. Вейлл, В. Яворскі та ін.

1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1.1 Банк як суб'єкт підприємництва й об'єкт економічного аналізу

Слово "банк" походить від італійського "banco", що означає "стіл". Ці "банко-столи" встановлювалися на площах, де відбувалася жвава торгівля товаром, у Стародавній Греції і Стародавньому Римі для обміну валют і проведення деяких інших грошових операцій.

Найбільш поширеним є визначення банку як юридичної особи, установи, організації. Так, відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у окупності такі операції: залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [1].

Діяльність сучасних банківських установ така різнопланова, що їх дійсна сутність виявляється невизначеною. Банки не тільки організовують грошовий оборот і кредитні відносини, але через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, а в деяких випадках - посередницькі угоди й управління майном. Кредитні установи здійснюють консультування, ведуть статистику, взаємодіють з іншими підприємствами тощо.

Визначення сутності банку - це, насамперед, визначення економічної основи банку та його специфіки, що забезпечують виконання належного обсягу послуг (операцій). Тобто аналіз сутності банку вимагає послідовного опрацювання не випадкового набору питань щодо банківської діяльності взагалі, а відповіді на конкретні питання, зумовлені обраною методологією аналізу. Інакше розгляд сутності банку може перетворитися на описовий перелік видів роботи, що здійснюється банком.

Проте спочатку необхідно розглянути об'єктивні умови виникнення і функціонування банків. Наявність грошей, нерівномірність їх обігу приводить до утворення в господарському обороті, з одного боку, тимчасово вільних грошових засобів, а з іншого боку, зумовлює додаткову потребу в них. Тому є неминучою поява суб'єктів підприємництва, що акумулюють вільні грошові засоби банків і суб'єктів господарювання, яким вони надаються для задоволення їх потреб (шляхом продажу або надання послуг за плату - рис. 1).

Рис. 1.1.1 - Основні умови виникнення банку й економічних відносин між ним і його клієнтами [1]

Як видно з рис. 1, економічні відносини, що складаються між банком і суб'єктами підприємницької діяльності з приводу мобілізації (акумуляції) вільних грошових коштів і їх використання, характеризуються трьома фазами:

акумуляція ВГК(1) (Кл Б > Б);

розміщення (використання) (2)ВГК (Б > Кл Б);