Дипломная работа "Автоматизація обліку нарахування амортизації на прикладі СВК "Багачанське" Хорольського району Полтавської області"

Название:
Автоматизація обліку нарахування амортизації на прикладі СВК "Багачанське" Хорольського району Полтавської області
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
103,0 K
34
Скачать
Стан організації бухгалтерського обліку у СВК "Багачанське". Передумови переходу з ручної обробки інформації до автоматизованої. Формування нормативно-довідкової, оперативної інформації з обліку амортизації. Вихідні машинограми, їх зміст і призначення.

Краткое сожержание материала:

Дипломний проект

на тему "Автоматизація обліку нарахування амортизації на прикладі СВК "Багачанське" Хорольського району Полтавської області"

Зміст

Вступ

1.Теоретичні аспекти організації обліку при обробці інформації на ПЕОМ

2. Організація бухгалтерського обліку у СВК «Багачанське»

2.1 Стан організації бухгалтерського обліку у СВК «Багачанське»

2.2Передумови переходу з ручної обробки інформації до автоматизованої

3.Автоматизація обліку нарахування амортизації в СВК «Багачанське»

3.1 Можливості і структура АРМ бухгалтера

3.2 Формування нормативно-довідкової інформації і її призначення

3.3 Формування оперативної інформації з обліку амортизації

3.4 Вихідні машинограми їх зміст і призначення

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

облік автоматизований амортизація інформація

Вступ

Комп'ютеризація народного господарства України - один з основних чинників підвищення ефективності виробництва, забезпечення розвитку економіки й техніки нашої країни згідно з вимогами міжнародних стандартів. Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер. Він не лише відповідає за ведення рахунків бухгалтерського обліку, але і здійснює велику роботу по плануванню, контролю, оцінці і огляду господарської діяльності підприємства, по аудитуванню і розробці управлінських рішень.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. В першу чергу необхідно провести корінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі введення автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту.

Керівники і фахівці, які пов'язані з конкретним управлінням не можуть обходитися без вірогідної оперативної зовнішньої і внутрішньої інформації при виробленні та прийнятті управлінських рішень, які спрямовані на покращення виробничої, господарської та іншої діяльності керованого ними суб`єкта управління. Діючі системи автоматизованої або машинної обробки економічної інформації, як правило, забезпечують внутрішньою інформацією лише бухгалтерський облік, статистику, складання зведеної звітності, тощо. А тому необхідну інформацію для вироблення та прийняття управлінських рішень керівники здебільшого вимушені збирати і обробляти вручну або іншим неефективним способом. При виконанні такої технічної роботи вона дорого коштує і забирає багато часу- їм не вистачає інколи часу для оперативного аналізу процесів, які відбуваються на ринку та у виробничо-господарській діяльності, тому вони наспіх підготовлюють управлінські рішення, які не завжди оптимальні і ефективні. Врешті зазнають збитків виробництво та інші ланки, що за умов ринкових відносин призводить об`єкт управління до банкрутства.

Для того, щоб підвищить оперативність і покращити якість управління, а також щоб постійно вдосконалювати методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і об`єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень.

Розробки вчених і практиків спрямовані на всебічну комп`ютеризацію, з одного боку, правової, ділової, економічної інформації, яка стосується автоматизації управління в організаційно-економічних об`єктах різних рівнів і призначень, з іншого-соціально-побутової інформації, яка потрібна населенню як послуга для забезпечення нормальної життєдіяльності.

1. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку нарахування амортизації при обробці інформації ПЕОМ

Агропромисловий комплекс - один з найбільших і важливих секторів економіки України. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів та майже ѕ роздрібного товарообороту, що впливає на гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, покращення життєвого рівня населення.

Статтею 15 Конституції України[1]затверджується право власності, держава при цьому забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а згідно статті 42 кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. На землю , врешті, прийшов господар-власник і переконливо довів, що він господарює ефективніше.

З метою припинення спаду, стабілізації та нарощування агропромислового виробництва згідно з розпорядженням Президента України від 01.12.98 №574 розроблена Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 р.

Реалізація права власності на бізнес запроваджується шляхом створення підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. На сьогоднішній день основні питання, пов'язані з правовими аспектами створення, реорганізації й ліквідації господарюючих суб'єктів визначаються Господарським кодексом України. [3]

Указом президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999року започаткований новий етап аграрної реформи в країні, який спрямовується на перенесення центра ваги соціально-економічних перетворень безпосередньо у виробничу сферу на місцях. Зроблено винятково важливий крок упослідовному здійсненні аграрної реформи, що підтверджуються позитивним сприйняттям Указу переважною більшістю всіх верств трудового селянства. [4]

Прийнятий в 1999 році Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» передбачає здійснення регулювання бухгалтерського обліку у напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей закон встановлює основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його далі базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники [5]

Ще до прийняття зазначеного закону неодноразово ставились питання про реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Відповідна Програма [6], затверджена КМУ, визначила основні завдання реформи - створення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), серед яких при розгляді даної теми слід зупинитись на «Основні засоби», так як нарахування амортизації в більшості випадках здійснюється на основні засоби підприємства.

Для регулювання обліку при автоматизованій формі обліку необхідно звернутись до законів «Про електронні документи та електронний документообіг» [8], «Про інформацію»[9], «Про захист інформації в автоматизованих системах» [10]. В даних законах наведено принципи ведення обліку при автоматизованій системі обліку та висвітлюються основні питання організації ведення бухгалтерського обліку з використанням компютерних систем.

П(С)БО 16 «Витрати» визначає формування бухгалтерського обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. [11]. П(С)БО 2 «Баланс» визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей [12]. В Даному П(С)БО відображається основні засоби, які розташовані у І розділі активу балансу.

Для обліку активів, капіталу і зобов'язань передбачено План рахунків бухгалтерського обліку [13], що є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності. У ньому наведені за десятковою системою коди і найменування синтетичних рахунків і субрахунків, що розміщуються в певних класах.

Відповідно до статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обліково-економічна інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синтетичного і аналітичного обліку з використанням типової кореспонденції рахунків. Господарські операції мають бути відображені у регістрі за той місяць, в якому вони були здійснені. Підприємство повинно забезпечити запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у регістрах бухгалтерського обліку, а також належне їх зберігання протягом встановленого строку.

При автоматизації обліку Хілінський Ю. пропонує застосовувати звітність в електронній формі. Зокрема він наголошує, що податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податку податковому органі в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеного законодавством [16].

В своїй статті Кириченко В. вказує, що згідно з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств» платники податків мають право віднести до валових будь-які витрати, пов`язані з поліпшенням основних засобів, які підлягають амортизації, в сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок такого звітн...