Контрольная работа "Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго""

Название:
Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
Тип работы:
контрольная работа
Размер:
34,2 K
26
Скачать
Річна фінансова звітність ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго". Фінансові результати, елементи операційних витрат та показники прибутковості акцій за 2007 р. Інформація про випуск акцій та дивіденди: інвестиційна непривабливість акцій.

Краткое сожержание материала:

10

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

31.12. 2007

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

Територія

за КОАТУУ

2124884801

Форма власності

за КФВ

30

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI

за ЗКГНГ

11170

Вид економічної діяльності

Розподілення електроенергії

за КВЕД

40.10.5

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57

Баланс на 31.12. 2007

© 2018, Usefal
Все книги и файлы предоставляются исключительно в ознакомительных целях.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

2

44

- первісна вартість

011

168

219

- накопичена амортизація

012

(166)

(175)

Незавершене будівництво

020

20955

31904

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

(226804)

(240822)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

185

220

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

1268

1358

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

194927

205521

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5197

8259

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

7

8

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

251733

245478

- первісна вартість

161

251733

245478

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

4666

3130

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

889

1475

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

529

698

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

3313

3268