Дипломная работа "Аналіз звітності підприємства про фінансові результати"

Название:
Аналіз звітності підприємства про фінансові результати
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
172,7 K
38
Скачать
Структура та призначення звітності про фінансові результати, методика та правила її складання, показники. Вивчення та аналіз економічної ефективності, розробка шляхів вдосконалення організації аналізу звітності підприємства про фінансові результати.

Краткое сожержание материала:

Вступ

В умовах активізації глобалізаційних процесів і виходу суб'єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, послуг та капіталу зростає значення об'єктивної оцінки їх господарської діяльності. Основним параметром такої оцінки є розрахунок фінансового результату, на підставі якого визначається конкурентоздатність підприємства на ринку, його інвестиційна привабливість, кредитоспроможність, а також можливості зростання ринкової вартості підприємства.

Основним джерелом інформації про фактори формування фінансових результатів є звітність про фінансові результати, тому не втрачає актуальності питання підтвердження достовірності її показників.

Органічне включення нашої держави в процеси світового господарювання вимагає перегляду та систематизації всієї сукупності економічних важелів, наукового осмислення й теоретичного обґрунтування широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб'єктів господарювання, об'єктивні закономірності формування і використання їх доходів. В прибутку акумулюються різні фактори: результати виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг), ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, результати ділового партнерства та виробничо-фінансового менеджменту, асортиментні характеристики. Необхідність формування чітких і єдиних принципів визначення системи факторів впливу на фінансові результати діяльності підприємства пояснює актуальність дослідження обраної тематики. Визначну роль відіграє процес формування збитків, що відображає помилки і прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва та збуту продукції, досягнення заздалегідь запланованих фінансових результатів.

Окремі аспекти обліку та аналізу фінансових результатів є предметом дослідження багатьох українських науковців та практиків: О. Бородкіна, Ф. Бутинця, Б. Валуєва, С. Голова, В. Єфіменка, М. Кужельного, М. Лучка, О. Петрик, М. Пушкаря, В. Сопка, а також зарубіжних дослідників: Ч. Гаррісона, К. Друрі, Р. Ентоні, В. Івашкевича, Р. Каплана, Р. Манна, Е. Майера, Б. Нідлза, В. Палія, Дж. Ріса, М. Ткача, Дж. Фостера, Д. Хана, А. Шеремета, А. Яругової та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку потребують подальшого науково-практичного дослідження та уточнення.

Метою бакалаврської роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів складання та аналізу звітності підприємства, в котрій відображається інформація щодо фінансових результатів.

Для досягнення поставленої мети в бакалаврській роботі були вирішені такі завдання:

- дослідити структуру та призначення звітів, що містять інформацію про фінансові результати, в першу чергу звіт про фінансові результати;

- провести економіко-правовий аналіз нормативно-правової бази та критичний огляд спеціальної літератури за темою дослідження;

- узагальнити передумови організації та методології оформлення, аналізу бухгалтерської звітності про фінансові результати АТ «СКФ Україна» (публічне);

- формалізувати інформаційну базу складання звіту про фінансові результати підприємства;

- визначити методику складання звіту про фінансові результати;

- дослідити порядок відображення інформації щодо фінансових результатів в інших формах бухгалтерської фінансової звітності;

- дослідити та узагальнити вимоги міжнародних стандартів до складання звіту про фінансові результати;

- визначити завдання та напрямки аналізу звіту про фінансові результати підприємства;

- провести аналіз структури доходів, витрат та прибутку підприємства;

- дослідити методику факторного аналізу показників фінансових результатів.

Об'єктом дослідженняє є теоретичні та практичні аспекти відображення інформації про фінансові результати у звітності підприємств та організація її аналізу.

Предметом дослідження є фінансова звітність підприємства про фінансовий результат, методика її складання і оцінка фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання.

Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану аналізу формування показників Звіту про фінансові результати. Вивчаючи обліковий процес формування показників Звіту про фінансові результати, його вдосконалення в умовах функціонування інформаційних систем застосовувалися такі методи, як групування, узагальнення, традиційні методи економічної статистики. Для виявлення методичних аспектів аналізу показників звіту про фінансові результати застосовувалися методи: аналіз, синтез, порівняння, побудова аналітичних таблиць, середніх величин.

Інформаційною базою даного дослідження послужили фактографічна інформація, регістри обліку, фінансова звітність підприємства АТ «СКФ Украъна» (публічне) за 2010-2012 роки, нормативно-правові акти, спеціальна література.

1. Теоретичні основи складання та аналізу звітності про фінансові результати

1.1 Структура та призначення звітності про фінансові результати

Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток, збиток або нульовий фінансовий результат. Трактування сутності вказаних категорій є важливою науковою проблемою. Єдиного трактування категорій «фінансові результати», «прибуток» та «збиток» не існує. Полеміка протягом десятиліть значною мірою розгорталася навколо сутності, форм та джерел формування результатів діяльності, методики їх визначення. Етимологічно поняття «фінансові результати трактують як різницю між доходами та витратами підприємства за певний час, «прибуток» - зростання, збільшення, приріст, зиск, «збиток» - матеріальні втрати, протилежність прибутку [1, 23]. Однією з головних загальноекономічних проблем як у практичному, так і в науковому плані є проблема трактування фінансового результату діяльності підприємства, методологія й методика його визначення й оподаткування.

Під бухгалтерським прибутком розуміють фактичний приріст власного капіталу протягом звітного періоду, який визначається за даними бухгалтерського обліку. Методика його розрахунку відпрацьована десятиліттями і спрямована на те, щоб власники, які відлучені від управління підприємством, могли отримати правдиву інформацію про прибуток, на частку якого вони мають право, а достовірність цієї інформації могли б підтвердити зовнішні аудитори без ретельного вивчення самого підприємства. Наслідком цього є те, що в бухгалтерському обліку відображаються лише ті доходи і витрати, які можуть бути точно визначені й обчислені.

Цікавою науковою і практичною проблемою є максимальне наближення економічного і бухгалтерського прибутків. Суттєву розбіжність між цими показниками в деяких аспектах подолано. Зокрема, на підприємствах країн - членів ЄС до складу витрат від звичайної діяльності при визначенні фінансового результату входить стаття «Податки з прибутку», яка відображає суму податку на прибуток, що припадає на суму доходів звітного періоду, і може суттєво відрізнятися від суми податку, котрий сплачений відповідно до податкового законодавства [7, 254].

В економічній літературі витрати на сплату податків не відносять до тих, що впливають на розмір економічного прибутку. Але сам факт урахування цих витрат при обчисленні фінансового результату створює в бухгалтерському обліку умови для визначення реального прибутку як доходу, «очищеного» від усіх видів витрат, у тому числі й витрат на сплату податків. Отже, існує три методи визначення фінансового результату. Головний із них - метод «витрати - випуск», що базується на моделі В. Леонтьєва. Другий метод спирається на формулу балансу: актив дорівнює сумі власного капіталу і зобов'язань. Третій - визначає фінансовий результат як зміну вартості чистих активів на початок і кінець звітного періоду.

Для розрахунку фінансового результату за кожним методом передбачені певні моделі у планах рахунків, які, в свою чергу, пов'язані зі структурою фінансових звітів. На підприємствах зарубіжних країн головним способом визначення фінансового результату є спосіб, що ґрунтується на зіставленні доходів і витрат. Інші - використовуються для підприємств малого бізнесу в умовах спрощеного оподаткування. З аналітичною метою їх може використовувати будь-який користувач фінансової звітності. Порядок визначення фінансового результату на підприємствах України та відображення його у звітності регламентуються у таких Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку: НП(С) БО 1 «Загальні відомості до фінансової звітності», П(С) БО 15 «Дохід», П(С) БО 16 «Витрати», П(С) БО 17 «Податок на прибуток» [14, 33].

Впровадження зазначених нормативних документів на практиці має надзвичайно велике значення, оскільки трансформує систему обчислення фінансового результату відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 8 «Чистий прибуток або збиток за період», 12 «Податки на прибуток», 18 «Дохід». Суб'єкти господарювання в Україні розраховують фінансовий результат за методом «витрати - випуск». План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств передбачає визначення фінансового результату за...