Дипломная работа "Автоматизована система керування газоповітряного тракту котлоагрегату енергоблоку №3 Криворізької ТЕС"

Название:
Автоматизована система керування газоповітряного тракту котлоагрегату енергоблоку №3 Криворізької ТЕС
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
3,3 M
31
Скачать
Технологічий опис котла. Характеристики палива. Розподіл тепла, підведеного до котлоагрегату. Технічна характеристика існуючого устаткування пиле-газоповітряного тракту. Програма функціонування контролера. Розроблення кулонометричного газоаналізатора.

Краткое сожержание материала:

Вступ

Автоматизація була і залишається однією з головних проблем промислового виробництва і соціальної сфери в різні періоди економічного розвитку сучасного суспільства. З часом автоматизація стає все більш ширшим поняттям, включаючи в себе деякі нові проблеми свого наукового і технічного розвитку: комп'ютеризацію, роботизацію і т.п. Однак сенс і її основне призначення полегшення або витіснення рутинної праці людини.

Автоматизація відіграє важливу роль при організації промислового виробництва за принципом: випуск заданої кількості продукції відповідної якості при мінімальних матеріальних ручної праці, а також затрат енергоресурсів. Особливо актуальною автоматизація є в галузях промисловості, кінцева продукція яких знаходить масовий попит в споживача і використовується практично у всіх виробничих процесах. До таких галузей, в повній мірі, і відноситься енергетика.

Роль енергетичного сектора в економіці країни важко перебільшити. Паливо-енергетичний комплекс (ПЕК) повинен бути тим концентраційним ядром, навколо якого відбувається структурна перебудова і створення нової економіки країни. Але для успішного економічного розвитку країни енергетичний сектор повинен не тільки відповідати необхідним потребам економіки стосовно загального постачання енергоресурсів, але й бути збалансованим за різними напрямами та за різними параметрами.

Теплова і атомна енергетика, які відрізняються широкою автоматизацією технологічних процесів, високими параметрами робочого середовища, вимогами до точності їх регулювання, а також наявністю власного джерела енергії, є тою галуззю науки і техніки, де постійно знаходять застосування нові методи, теорії і технічні засоби автоматичного керування.

Специфіка функціонування теплової (ТЕС) і атомної (АЕС) електростанцій визначає великий обсяг і різнотипність задач з їх управління. Створення оптимальних умов експлуатації для таких складних об'єктів неможливо без відповідних систем керування (АСК ЕС).

Для АСК ЕС є характерне комплексне охоплення всіх сторін діяльності підприємства. Її призначення забезпечення оптимального використання матеріальних і трудових ресурсів електростанції для надійного і якісного виробництва електроенергії у відповідності з завданнями АСК енергосистеми.

При створенні АСК ЕС необхідно враховувати складний комплекс питань оперативно-диспетчерського і виробничо-господарського керування, а також різні зв'язки з вищим (енергосистема) і нижчим (енергоблоки та інші об'єкти) рівнями ієрархічної системи керування енергетикою в цілому для можливості обміну необхідною інформацією.

Для побудови автоматизованої системи керування реалізуються складні алгоритми і закони регулювання, використовуються різноманітні технічні засоби автоматизації (первинні перетворювачі, регулятори, спеціалізовані обчислювальні пристрої, мікроконтролери). Ці технічні і програмні засоби суттєво впливають на загальну надійність і живучість систем автоматизації, на їх ціну та рентабельність. Але загалом обґрунтований вибір технічних і програмних засобів, мінімально необхідний для створення надійної і економічно ефективної системи автоматизації, являє собою складне завдання, тому, що номенклатура цих засобів досягає декількох тисяч найменувань. При цьому деякі програмні і технічні засоби часто виявляються структурно несумісними між собою в рамках єдиної системи автоматизації, що призводить до додаткових розробок або вибору узгоджених між собою інтерфейсних сигналів, параметрів, конструкцій.

Впровадження сучасних мікропроцесорних засобів, що мають надзвичайно великі обчислювальні можливості і високу надійність, дозволяє реалізувати рівень автоматизації, який був недосяжний на попередніх етапах.

Система керування повинна виконувати наступні функції:

Збір інформації про поточний стан технологічного об'єкту керування (ТОК);

Визначення критеріїв роботи технологічного об'єкту керування;

Знаходження оптимальних режимів функціонування ТОК і оптимальної керуючої дії (керування), яка б забезпечила екстремум критеріїв якості;

Реалізація визначених оптимальних режимів або оптимальної керуючої дії на ТОК.

Метою даного дипломного проекту є побудова на базі мікропроцесорного контролера TREІ-5B-04 автоматизованої системи керування газоповітряного тракту котлоагрегату енергоблоку №3 Криворізької ТЕС.

Для застосування вказаних технічних засобів в технологічному процесі необхідно вивчити саму технологію, провести аналіз процесу як об'єкта керування, розробити функціональну схему автоматизації, розрахувати і змоделювати систему автоматичного регулювання, розрахувати економічну ефективність проектованої системи керування.

1. Технологічна частина

1.1 Технологічий опис котла

Двохкорпусний прямоточний паровий котел типу ПП- 980/255ж (П-50) пиловугільний з рідким шлаковидаленням. Котел П-подібний двохкорпусний симетричний. Кожен корпус може працювати окремо або разом.

Технічні характеристики котла при номінальному навантаженні:

паропродуктивність - 894 т/ч;

температура первинної пари - 545 0C;

тиск первинної пари - 25,5 МПа;

температура вторинної пари - 545 0C;

тиск вторинної пари - 3,8 МПа;

температура живильної води - 265 0C.

Топка котла прямокутна, двохкамерна - камера горіння і камера охолодження.

Камера горіння кожного корпусу обладнана дванадцятьма комбінованими турбулентними пальниками, що розміщені в два яруси на фронтовій і задній стінках топки. Для підвищення надійності виходу рідкого шлаку на котлі встановлені спеціальні мазутні пальники.

Пиловугільні пальники мають камеру газифікації, в яку паромеханічною форсункою подається паливо і біля 60% повітря, необхідного для повного згоряння палива. Решта повітря подається у потік гарячих газів на виході із камери.

Стінки топки екрановані поверхнями нагріву котла: нижньої радіаційної частини (НРЧ і середньої радіаційної частини (СРЧ).

Стіни поворотної камери, стеля топки і з'єднуючий газохід екрановані трубами верхньої радіаційної частини (ВРЧ).

У верхній частині топки розміщений двохступеневий ширмовий пароперегрівач.

Конвективний пароперегрівач первинної пари, дві ступені проміжного перегрівача і водяний економайзер розміщені в спускному конвективному газоході.

Підігрів повітря здійснюється у 4-х повітропідігрівачах, що обертаються.

Котел обладнаний двома димососами і двома вентиляторами (по одному на корпус).

Пароводяний тракт котла має 4 потоки. Для регулювання температури первинної пари на кожному потоці встановлено послідовно по два пароохолоджувачі - 1-й та 2-й вприски. Пароохолоджувач 1-го вприску розміщений перед крайніми ширмами першого ступеня, пароохолоджувач 2-го вприску - перед конвективним пароперегрівачем.

Для регулювання температури вторинної пари на стелі кожного корпуса котла встановлені паропарові теплообмінники (ППТО). Крім того, при надзвичайному підвищенні температури вторинної пари використовуються аварійні вприски.

Одним із основних елементів пускової схеми котла є вузол для розпалювання котла (сепаратор).

Пилеповітряний тракт котла включає в себе такі системи: пилеприготування, пилетранспортування, дозування палива і розподіл пилу по пальниках, а також системи подачі і розподілу первинного і вторинного повітря по пальниках.

Спалювання палива здійснюється у пиловидному стані, для чого кожен корпус обладнаний індивідуальною замкнутою системою пилеприготування є проміжним бункером пилу і пневмотранспортом пилу гарячим повітрям.

Основним паливом для котла є вугілля марки “Т” Донецького вугільного басейну з характеристиками:

проектні - Qнр=6550 ккал/кг, Wр=5,0%, Ар=15,2%, Vг=13,0%, Sр=1,5%;

фактичні - Qнр=5090 ккал/кг, Wр=6,6%, Ар=29,3%, - , Sр=2,2%.

Для підтримання стабільності процесу горіння, досягнення необхідної паропродуктивності котла і забезпечення процесу рідкого шлаковидалення в топку котла додатково подається газ (Qрн=8023 ккал/нм3). Розпалювальним паливом є мазут марок М-40, М-100 (Qрн=8990 ккал/кг).

1.2 Характеристики палива

Проектним паливом для котлів Криворізької ТЕС є вугілля марки " Т" Донецького родовища з характеристиками: Qнр=6550 ккал/кг, Wр=5,0%, Ар=15,2%, Vг=13,0%, Sр=1,5%.

Основним видом палива, використовуваного нині на Криворізькій ТЕС являється вугілля марки "Т", що має якісні показники, відмінні від проектних: низьку калорійність, високу зольність і вологість.

Якісні характеристика твердого палива, що використовують на електростанції наведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Якісна характеристика твердого палива

Марка вугілля

Зольність (Ар), %

Вологість (Wр), %

© 2018, Usefal
Все книги и файлы предоставляются исключительно в ознакомительных целях.