Дипломная работа "Інтелігенція та її історична місія в епоху глобалізації"

Название:
Інтелігенція та її історична місія в епоху глобалізації
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
138,8 K
25
Скачать
Російська інтелігенція як особлива соціальна група, її природа, особливості та історична місія, роль і місце в суспільстві. Трансформація соціальної структури інтелігенції та її вплив на міжнаціональні відносини і розвиток національної економіки Росії.

Краткое сожержание материала:

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1. ІСТОРИЧНА МІСІЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

1.1 Природа інтелігенції

1.2 Справедливість і всеєдність

1.3 Інтелігенція і влада

ГЛАВА 2. МІСЦЕ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ НАЦІЇ

2.1 Інтелігенція і проблеми розвитку національної економіки в умовах зростаючої глобалізації

2.2 Трансформація соціальної структури інтелігенції та її вплив на міжнаціональні відносини

2.3 Роль інтелігенції в національно-політичному житті країни (національна інтелігенція як фактор інтеграції / дезінтеграції політичного життя)

ГЛАВА 3. СИЛЬНА ДЕРЖАВА І РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЯК ГОЛОВНОЇ СИЛИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

3.1 Проблема професіоналізму у регулюванні міжнаціональних відносин

3.2 Інтелігенція і національна культура в системі взаємодії культур

3.3 Інтелігенція і проблеми національної самосвідомості. Роль національно-культурних автономій у розвитку національної самосвідомості

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У загальноприйнятому розумінні явище глобалізації сполучаються з поняттями тотального проникнення, взаємодії і взаємовпливу, повною мірою захоплює свідомість і самосвідомість, як окремих особистостей, так і великих груп людей, у тому числі - і в їх «культурних сферах». Явище це має двоїсту природу.

З одного боку, воно може вважатися прогресивним, оскільки сприяє залученню національних зі знань до світових досягнень культури. З іншого боку, воно явно негативно, оскільки у своїй спрямованої на масове споживання і тому свідомо «зниженою» частини агресивно протистоїть унікально-національною, в окремих випадках, більш розвиненого, самобутнього і високого.

Сучасні умови інтенсивних соціально-економічних трансформацій, що відбуваються в нашому суспільстві актуалізують інтерес до розуміння та осмислення такого багатогранного, складного і суперечливого явища російського народу і його культури - інтелігенції.

В даний час існує безліч різних трактувань феномена «інтелігенція». Поняття «інтелігенція» (від лат. Intelligens - розум, розум, розуміння, здатність мислити) було введено в оборот Цицероном, для якого інтелігентами були представники освіченої демократії; На думку Гегеля - дух є найближчим чином інтелігенція. У російській літературі термін «інтелігенція» з самого появи в 1860-х роках ніс у собі деяку смислову невизначеність. Склалося, щонайменше, три тлумачення поняття «інтелігенція».

У широкому значенні під інтелігенцією розуміються, з одного боку, особи будь-яких соціальних верств і професій, які живуть інтелектуальними інтересами і складові культурне середовище суспільства, а з іншого боку - соціальний шар, який об'єднує людей, які професійно займаються інтелектуальною працею і художньою творчістю і отримують дохід від цієї діяльності.

Поряд з широким розумінням терміна «інтелігенція», отримало визнання і вузьке його тлумачення, що дозволяє говорити про інтелігенцію як про специфічно російською явище, що не має аналогів в інших європейських країнах.

У цьому сенсі інтелігенція іменується лише як частина освіченого шару суспільства, що бере на себе роль виразника інтересів народу, що претендує на роль його духовного пастиря і представника перед владою.

Інтелігенція завжди була і залишається неоднорідною не тільки за своїм соціальним походженням, а й матеріального становища, культурному рівню, політичним поглядам.

Сама інтелігенція, як життєва реальність, знаходиться в постійному розвитку, тому зміст поняття «інтелігенція», що відображає цю реальність, все час збагачується новими смислами.

У наукових публікаціях ставляться проблеми різкого падіння статусу національної держави і зниження його економічної самостійності в умовах «глобального ринку». Однак саме національна держава виявляється єдино здатним створити, підтримувати і здійснювати контроль над системою відтворення знання та інформації, яка здійснює циркуляцію інформації і, по суті, створює національну культуру. На відміну від етнічної культури, оволодіння кодами якої здійснюється автоматично в процесі життєдіяльності, долучення до цінностей національної культури, осередком якої є музеї, бібліотеки, університети, театри, можливо тільки в процесі освіти. Роль інтелігенції в діалозі культур протікає в значній мірі в сфері науки та освіти. Саме тут проявляється творчий характер інтелігенції, саме тут зароджуються новації, саме тут виникають і формуються проривні ідеї та погляди.

Проблематика міжнаціональних відносин займає також одне з пріоритетних місць в сучасному соціальному пізнанні. Складні процеси глобального суспільного розвитку, протиріччя у взаємодії народів з різними культурами, які переживають різкі соціальні, політичні та економічні зміни, нерідко виявляються у загостренні міжетнічних конфліктів.Стан міжнаціональних відносин у вирішальній мірі залежать від якості державного управління, в т.ч. і на рівні регіонів, тут величезне значення має професіоналізм управлінських кадрів.

Без інтелігенції неможливі формування та реалізація національної політики - дуже ємного поняття, що включає в себе різні напрямки суспільного життя - це і питання підготовки кадрів, справедливого розподілу ресурсів, мовна політика, виховання толерантності в сфері освіти, ЗМІ і т.д. Характер і зміст різноманітних суспільних відносин багато в чому обумовлені специфікою і обставинами самого взаємодії, цілями, переслідуваними конкретними людьми, соціальними групами, а також місцем, яке вони займають у суспільстві.

Сьогодні гостро стоять питання наступного плану: чи потребує інтелігенції сучасне російське суспільство, яке формально домоглося поставлених раніше цілей: відкритих еліт; більш швидкої соціальної мобільності і ліфтів наверх; більш широкої участі населення в політиці; зняття різних ущемляють обмежень і цензів для тих чи інших груп населення; загальна рівність перед універсальним законом; застосування більш егалітарний правил відбору кращих; поширення освітніх, технологічних, управлінських можливостей, які вже доступні, але інертне суспільство і старі еліти не прагнуть ними скористатися. Чи є місце в суспільстві в подібній ситуації для інтелігенції? Чи може інтелігенція в пострадянському суспільстві залишатися хоча б теоретичним суб'єктом, що виконує ідеологічну функцію для інших соціальних груп і (або) суспільства в цілому?

Проблема дослідження полягає в осмисленні ролі інтелігенції у вирішенні актуальних проблем глобалізації.

Ступінь розробленості проблеми. Тема інтелігенції в різних аспектах досить широко представлена у вітчизняній науково-публіцистичній літературі. Дискусійні теоретичні проблеми історії інтелігенції: визначення поняття «інтелігенція», її соціальних функцій, виявлення складу російської інтелігенції, роль і місце інтелігенції в різні історичні періоди досліджували Н.А. Бердяєв, М. Вебер, В.С. Волков, М.А. Гаспаров, Н.К. Гуркіна, В. Т. Єрмаков, А.В. Квакін, Н.Ю., В.А. Конєв, Крівопалова, Г.Н. Кулагіна, Ю.А. Левада, В.І. Ленін , В.Р. Лейкина-Свірська, Г.А. Матвєєв, В.С. Меметов, Н.Н. Моїсєєв, О.Ю. Олійник, Л.П. Сверчкова, В.І. Сибіряков, К.Б. Соколов, В.Л. Соскін, А.В. Попов, Г.П. Федотов і ін

Проблеми участі інтелігенції в національно-політичному, культурному житті країни досліджували К. Бакулев, Л. Григор'єв, Ю.В. Каткова, Р. Карєв, С.Е. Макарова, Є. Ясін, І. Пономарьов, М. Ремізов та ін.. Питання участі інтелігенції у вирішенні проблем міжнаціональних відносин в сучасній Росії досліджувалися М.М. Бахтіним, Л.Н. Дробіжева, І.С. Кон, З.Я. Умарова і ін

Предметом дослідження є особливості соціального стану, функцій інтелігенції в російському суспільстві. Об'єкт дослідження - російська інтелігенція як особлива соціальна група.

Мета дослідження - визначення ролі і місця інтелігенції в епоху глобалізації.

Мета зумовила постановку і вирішення наступних приватних задач:

1. Дослідити природу та історичну місію інтелігенції;

2. Визначити місце інтелігенції в соціальній структурі нації в умовах зростаючої глобалізації;

3. Визначити роль інтелігенції в створенні сильної держави в нових умовах інформаційного суспільства.

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці, публікації в періодичній пресі, інтернет ресурси з теми дослідження.

Методологічну основу дипломного дослідження склали загальнонаукові принципи наукового пізнання, системний, функціональний, інституціональний, ціннісний та порівняльний підходи.

Новизна дослідження полягає в тому, що зроблена спроба уточнити дефініцію «інтелігенція», досліджувати її природу; розглянута історична місія інтелігенції у розвитку суспільства; визначені роль і місце інтелігенції в сучасних умовах наростаючої глобалізації.

Теоретична значимість дослідження полягає в наступному: систематизовано знання про поняття, структуру, функції і соціально-політичне становище російської інтелігенції в сучасному суспільстві.

Практична значущість роботи - результати дослідження можливо застосувати в розробці відповідних програм лекційних курсів та спецкурсів з інтелігентознавства, регіонознавства, при підготовці студентами рефератів, курсових та дипломних робіт, а також поглибити і розширити в рамках іншого дослідження на більш високому рівні.

Структура дипломної ро...