Реферат "Історичні щаблі суспільства"

Название:
Історичні щаблі суспільства
Тип работы:
реферат
Размер:
23,2 K
32
Скачать
Визначення і будова суспільства. Громадянське суспільство і правова держава. Суть і основні признаки соціального прогресу. Історичні щаблі суспільства: типологія товариств, бродячі мисливці, вождівство, сучасники первісних людей, скотарство, землеробство.

Краткое сожержание материала:

Історичні щаблі суспільства

Зміст

1. Визначення та будова суспільства

2. Громадянське суспільство і правова держава

3. Соціальний прогрес

4. Історичні щаблі суспільства

4.1 Типологія товариств

4.2 Перший ступінь: бродячі мисливці

4.3 Другий ступінь: Вождівство

4.4 Сучасники первісних людей

4.5 Третій ступінь: скотарство і землеробство

4.6 Виникнення ранніх держав

4.7 Аграрні суспільства

4.8 Сучасне суспільство

4.9 Модернізація

Список використаної літератури

1. Визначення та будова суспільства

Товариство ? це сукупність всіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, що має спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми. Товариство ? це термін, що позначає колективістську цілісність населення конкретної країни.

Соціальна структура суспільства ? це сукупність соціальних груп, класів, соціальних інститутів і соціальних організацій. Існує безліч теорій соціальної структури. Основна відмінність цих теорій в принципах соціального розподілу, узятих за основу. Виділимо дві основні групи теорій: класову та соціальної стратифікації. Теорія класів розробляється марксизмом. Відповідно до цієї теорії класи розрізняються по відношенню до власності на засоби виробництва. Наприклад, капіталісти є власниками засобів виробництва, а робітники не володіють цією власністю. Між класами існує соціальна прірва, їх розділяє непримиренна ворожнеча, яка призводить до революції. Відповідно до іншої групі теорій виділяють сукупність соціальних верств суспільства і називають це соціальною стратифікацією (розшаруванням, від слова «страта», яким в геології іменують «шар»). У соціальній стратифікації розрізняють три основні шари: вищий, середній і нижчий соціальні класи. Кожен шар складається з ряду професійних груп. Щоб віднести ту чи іншу професію до певного соціального класу слід з'ясувати наявність трьох основних показників: доходу, рівня освіти і престижу професії. Всі три показники об'єднуються в один соціально-економічний індекс професії. Певна величина соціально-економічного індексу відповідає кожному соціальному класу.

2. Громадянське суспільство і правова держава

Спочатку держава і громадянське суспільство ототожнювалися, потім вже в XVII Руссо висловив припущення, що громадянське суспільство може існувати лише в прогресивних формах державного устрою.

Сучасне розуміння громадянського суспільства передбачає наявність у нього певних ознак:

1. Громадянське суспільство це спільнота вільних індивідів, кожен індивід є власником. Такий власник є не тільки соціально не прив'язаним, але і незалежним від держави.

2. Громадянське суспільство це відкрите соціальне утворення. У ньому забезпечується свобода слова, інформації, контактів з рештою світу і т.д.

3. Це складно конструйованого плюралістична система. Це означає наявності в такому суспільстві безлічі суспільних форм (об'єднання, клуби), різноманіття форм власності.

4. Само розвивається і самокерована система. Така система незалежна від держави, в ній присутня яскраво виражена громадянська ініціатива як усвідомлена й активна діяльність на благо суспільства.

5. Це правове демократичне суспільство, де сполучною чинником виступають визнання, забезпечення і захист природних і набутих прав людини і громадянина. Розвиток і формування правової держави безпосередньо залежить від громадянського суспільства. У свою чергу, правова держава створює сприятливі умови для функціонування громадянського суспільства.

Таким чином, громадянське суспільство це сукупність поза державними і поза політичних відносин (економічних, соціальних, культурних, моральних, духовних, сімейних, релігійних), що мають відносну самостійність, автономію, «застраховану» від довільного втручання держави.

Правова держава ? це особлива форма організації політичної влади в громадянському суспільстві, при якій визнаються і гарантуються природні права людини, реально проводиться поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, забезпечується верховенство правового закону і взаємна відповідальність громадян перед державою і держави перед громадянами.

Принципи правової держави:

1. Верховенство правового закону все в державі має відповідати закону, але і закон повинен бути правовою (відповідати природним правам).

2. Поділ влади.

3. Взаємна відповідальність громадян перед державою і держави перед громадянами.

4. Гарантованість прав і свобод громадян.

5. Відповідність національного законодавства загальновизнаним міжнародним нормам.

Зараз у багатьох розвинених країнах світу склалися такі типи правових і політичних систем, які багато в чому відповідають ідеї правової держави.

3. Соціальний прогрес

Соціальний прогрес це послідовне сходження до більш складних форм суспільного життя, яке здійснюється в результаті розв'язання протиріч, що розгортаються на попередніх етапах і фазах суспільного розвитку. Механізм суспільного прогресу полягає у виникненні нових потреб у різних сферах суспільного життя і вишукуванні можливостей їх задоволення. Ці нові потреби виникають як результат виробничої діяльності людини, вони пов'язані з пошуком і винаходом нових засобів праці, спілкування, організації суспільного життя, з розширенням і поглибленням масштабів наукового знання, ускладненням структури творчої і споживчої діяльності людини.

Джерелом соціального розвитку є боротьба протилежностей: соціального прогресу і соціального регресу, ново народжуваного і вмираючого в суспільному житті.

У категорії «регрес» знаходить своє відображення зміни в суспільному житті, що йдуть у протилежному прогресу напрямку, тобто йдуть по низхідній.

Дійсно, в процесі розвитку будь-якого явища чи це в природі чи суспільстві щось народжується, а щось відмирає. Так, в живому організмі йде руйнування клітин і виникнення нових (асиміляція і дисиміляція) внаслідок організм живе. Асиміляція і дисиміляція джерело життя організму. У суспільстві таким джерелом є боротьба прогресу і регресу, нового зі старим.

4. Історичні щаблі суспільства

4.1 Типологія товариств

громадянське суспільство соціальний

Можна розрізняти ті чи інші типи товариств в залежності від того, які соціальні спільності та соціальні відносини є в даному суспільстві пануючими.

Згідно марксистської соціології, визначальними в суспільстві є відносини власності і класові. І тоді можна виділити різні суспільно-економічні формації: первісно - общинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну. Ця схема більш-менш працювала в XIX столітті. Але в подальшому з'ясувалося, що крім цих формацій цілі тисячоліття існував так званий азіатський спосіб виробництва, який не можна визначити ні як рабовласницький, ні як феодальний і тим більше буржуазний.

Більш сучасним є інший поділ суспільства, яке було висунуто американським соціологом Даніелем Беллом. Він розрізняє три етапи в розвитку суспільства. Перший етап - до індустріальне, сільськогосподарське, консервативне суспільство, закрите для сторонніх впливів, засноване на натуральному виробництві. Другий етап - індустріальне суспільство, в основі якого лежить промислове виробництво, розвинені ринкові відносини, демократія та відкритість. Нарешті, у другій половині ХХ століття починається третій етап - постіндустріальне суспільство, для якого характерне використання досягнень науково-технічної революції, іноді його називають інформаційним суспільством, тому що головним стає вже не виробництво певного матеріального продукту, але виробництво та обробка інформації. Показником цього етапу є розповсюдження комп'ютерної техніки, об'єднання всього суспільства в єдину інформаційну систему, в якій вільно поширюються ідеї і думки. Провідним в такому суспільстві є вимога дотримання так званих прав людини.

З цієї точки зору різні частини сучасного людства знаходяться на різних етапах розвитку. До цих пір, може бути, половина людства знаходиться на першому етапі. А інша частина - проходить другий етап розвитку. І лише менша частина - Європа, США, Японія - увійшли в третій етап розвитку.

Можна розділяти суспільства за політичними ознаками - на тоталітарні та демократичні. Можна розрізняти типи товариств по панівної релігії: християнське суспільство, Ісламська православне і т.д. Нарешті, розрізняють товариства за пануючим мови: англомовні, російськомовні, франкомовні і т.д. Можна розрізняти суспільства за етнічною ознакою: одне національні, двох національні, багатонаціональні.

Важливо підкреслити, що існують різні способи типології товариств, і всі вони правомірні з певних точок зору.

4.2 Перший ступінь: бродячі мисливці

Найдавнішими сферами господарської діяльності людини було полювання і збирання. Якщо матеріальні свідчення колекціонерства отримати важко, то за численними кістковим останкам, знайденим археологами на стоянках найдавніших людей в різних регіо...