Курсовая работа ""Лісова пісня" Лесі Українки та "Балладина" Юліуша Словацького: естетичні перегуки"

Название:
"Лісова пісня" Лесі Українки та "Балладина" Юліуша Словацького: естетичні перегуки
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
46,5 K
37
Скачать
Творчість Лесі Українки та Юліуша Словацького в контексті літературного процесу ХІХ-початку ХХ століть. Літературна традиція як основа романтизму Ю. Словацького та неоромантизму Л. Українки. Порівняльна характеристика символів та образів-персонажів.

Краткое сожержание материала:

«Лісова пісня» Лесі Українки та «Балладина» Юліуша Словацького: естетичні перегуки

Вступ

Творчість Лесі Українки та Юліуша Словацького -- помітне явище в історії української та польської драматургії ХІХ - кінця ХХ століття. Письменники-інтелектуали, виховані на кращих зразках національної та європейської класики своєю титанічною працею закарбували в свідомості свого народу найкращі зразки не лише національної драматургії, але й загальноєвропейської.

Леся Українка - видатна українська поетеса, визначний лірик, драмтург, прозаїк, літературний критик, публіцист, перекладач, фольклорист, громадський діяч.

Юліуш Словацький - великий польський поет і драматург. Його ім'я стоїть поряд з іменами найславетніших синів Польщі - М. Коперніка, А. Міцкевича, Ф. Шопена.

Типологічне зіставлення драматургічних творів Юліуша Словацького і Лесі Українки, на перший погляд, може видатися не цілком самодостатнім: письменників розділяє не тільки часова приналежність до різних етапів розвитку національних літературних процесів, а й очевидні ідейно-стильові відмінності, помітні розбіжності у використанні засобів поетики, що і надавало їх творчості яскравої своєрідності та неперебутності. Однак при поглибленому вивченні драматургії цих художників слова спостерігається певна спільність у світобаченні та світовираженні, схожість деяких елементів образних систем тощо. Науковці навіть вказували на спорідненість їх естетичних смаків та захоплень, близькість мистецьких та літературних зацікавлень.

Літературознавці не раз наводили художні паралелі й споріднені мотиви у творах Лесі Українки та Юліуша Словацького, зокрема спільне у змалюванні казково фантастичного світу в «Лісовій пісні» та «Балладині».

Леся Українка та Юліуш Словацький виявили дивовижницьку художню пам'ять, пишучи свої визначні твори. В основі драми-феєрії української письменниці і трагедії польського автора лежать спогади про дорогий край дитинства, обидва твори довго виношувались в творчій уяві митців і тому були написані надзвичайно швидко - «Лісова пісня» за 10-12 днів, «Балладина» за місяць.

В обох драмах за справами дещо побутово-інтимного плану стоять глобальні проблеми часу: боротьба за владу, двірцеві інтриги, питання моралі - у Ю. Словацького; піднесення буденних проблем до високих узагальнень, боротьба за духовні скарби людини - у Лесі Українки, але спільними є розмова про народ та високі ідеали.

І все ж проблема типологічної характеристики драматургічних творів Юліуша Словацького та Лесі Українки,скільки б не досліджували її польські та українські літературознавці, спонукає до виявлення нових, досі не помічених аспектів або недостатньо з'ясованих сторін.

Актуальність дослідження таким чином полягає у співставленні особливостей художнього осмислення фольклорно-міфологічних надбань слов'янського народу у драматичній спадщині Юліуша Словацького та Лесі Українки.

Метою курсової роботи є дослідити питання функціонування в драматургії Лесі Українки та Юліуша Словацького різних типів художнього мислення, які створювалися на основі західноєвропейської літературної традиції та простежити суголосність міфопоетичної свідомості у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» з трагедією Юліуша Словацького «Балладина».

Мета передбачає вирішення таких завдань:

1) охарактеризувати літературний контекст створення драм;

2) проаналізувати визначення жанрової диференціації: драма-феєрія «Лісова пісня» та трагедія-казка «Балладина»;

3) визначити та обґрунтувати перегуки образів-персонажів та образів-символів у драматургії митців.

Об'єктом роботи є фольклорно-міфологічний світ драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та трагедії-казки «Балладина» Юліуша Словацького.

Предметом курсової роботи є драматургія польського та українського митців Юліуша Словацького та Лесі Українки.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг - 31 сторінка, позиції списку літератури - 30.

Розділ І. Творчість Лесі Українки та Юліуша Словацького в контексті літературного процесу ХІХ початку ХХ століть

1.1 Літературна традиція як основа романтизму Ю. Словацького та неоромантизму Лесі Українки

Традиція - завжди вибір мистецьких цінностей попередніх епох та найбільш духовно близьких явищ до художніх уподобань того, хто здійснює цей вибір. Вона становить своєрідний інвентар літературних здобутків напрацьованих попередниками і перебуває в інтертекстуальних зв'язках з еволюційними шарами канону. Традиція - накопичення художніх цінностей в історичному розвитку із системою символів, вічних, традиційних мотивів та образів, які функціонують в літературних текстах своєрідно інтерпритуються, постійно актуалізуючи культурну спадщину, вироблену людством. При цьому вона не означає наслідування, а створення нової моделі цінностей, не включаючи при цьому моменту заперечення чи полеміки. Літературно-художній розвиток базується на засадах повторних контактів, поступальності, спадкоємності. Повторність традицій виступає категорією нового осмислення і передбачає контекст духовно близьких митців та їх творів. У процесі літературної комунікації важливу роль відіграє контекст, завдяки якому літературний текст розглядається у площині культурного універсуму.

При розгляді паралелі Юліуш Словацький і Леся Українка, важливим є судження самої Лесі Українки, яка в статті про польську літературу писала, що «с успехом подражать можно только родственным по духу образцам, то тогда и подражание имеет независимое значение, так как его определяет личность поражаемого». Із сказаного видно, що талант письменника визначає оригінальність твору, в якому співіснують «рідні за духом зразки». Фактично Леся Українка пропонує дослідникам для з'ясування самобутності розглядати твір у контексті близьких художніх явищ. Творчість Ю. Словацького і Лесі Українки, особливо їх драматургія, мають спільний інтертекстуальний ряд. У їх творах та листуванні можна відшукати виразні, а часом приховані цитати, парафрази до одних і тих же імен світової класики. Діалог текстів, як явище інтертекстуальності, відбувається в них також на рівні риторичних засобів експресії, інкрустації «чужої мови», сталих топосів і мотивів, що й становило важливу частину їх власного поетичного стилю.

Усе це увиразнює творчу індивідуальність Ю. Словацького і Лесі Українки, матеріал для творів яких черпався з літератури і в літературу перетворювався, так само як діалектичний процес збереження «чужого в своєму», а «свого в чужому», саме за це критики звинувачували їх у книжності. Властиве обом митцям подібне «світовідчуття» та трагедійний світогляд схиляли їх до спільних літературних джерел, звідки вони могли черпати, завойовувати і переносити на рідний національний ґрунт досвід європейських поетів і драматургів - від античності до Данте, Шекспіра, Кальдерона, Байрона, Гейне та інших. Усіх цих письменників об'єднувала харизматична концепція літератури, співіснівання експресивно-символічної та міметичної естетики, інтелектуалізм та широка ерудиція тощо. Доля рідних народів та їх вітчизни стає домінуючою темою у творчості Ю. Словацького і Лесі Українки через те особливими зразками для них будуть В. Шекспір і Дж. Байрон, а риси «шекспіризму» і «байронізму» будуть достатньо вагомими у їх творчості [7, с.89-90].

Важливі думки про поезію Байрона, розвиток літератури взагалі, про ставлення до інших митців, з якими прагнув все життя змагатися чи то до них дорівнятися Ю. Словацький висловив у передмові до ІІІ тому своїх творів: «Данте писав про пекло, Вольтер погоджувався з віком матеріалізму, Байрон, що в розпачі засумнівався у майбутньому, розпочав ХІХ століття; ті троє представляли епохи, в які жили, дух віків викарбувано на їхньому світосприйманні... Понад всіма піднісся Шекспір, бо він не власне серце, не сої думки, а серця і думки людські, незалежно від пересудів епохи, малював і створював силою, до божої подібною. На нижчому щаблі стоять поети лише обмежені вітчизняними рамками, як Гете, Кальдерон, Вальтер Скотт, стоять однак високо і міцно, бо їх основою є народи». Отже, Ю. Словацький не лише на свій розсуд представив ієрархію західноєвропейських митців, а й визначив можливі напрямки розвитку своєї творчості. Тут же він закликав «різними дорогами шукати змістовної життєвої мислі» для відображення становища рідного краю. Ідеалом митця поет вважає Шекспіра, а провідною темою в творчості - долю народу і вітчизни, яку найоптимальніше, на його думку, можна було реалізувати в жанрі драми. [6, с.65]

Леся Українка у літературно-критичних статтях та епістолярії неодноразово висловлювалась про В. Шекспіра, високо оцінювала його творчість для формування новітньої драми «маси» із особливими взаєминами «народу» і «юрби», хоча й критикувала тих, хто надмірно і свідомо наслідував Шекспіра. Близькими для Ю. Словацького і Лесі Українки була шекспірівська конотація про пам'ять як «сон літньої ночі». Загальновідоме захоплення Ю. Словацького у ранній період творчості Байроном, особливо це позначилося на оповіді й змалюванні героя в його «поетичних повістях», проте це було прагнення дорівнятися до нього в ідейно-художньому вислові, стилістичній манері. Леся Українка діяла у подібний спосіб, коли писала: «З Байрона красти не можна, ним треба бу...