Курсовая работа "Аналіз власних коштів підприємства"

Название:
Аналіз власних коштів підприємства
Тип работы:
курсовая работа
Тег:
Размер:
95,0 K
39
Скачать
Характеристика власних коштів підприємства та методики їх аналізу. Аналіз головних показників формування та оцінка ефективності використання власних коштів підприємства. Напрямки вдосконалення системи аналізу та стратегія управління власними коштами.

Краткое сожержание материала:

КУРСОВА РОБОТА

з дисциплін: «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання» та «Фінансовий аналіз»

на тему: «Аналіз власних коштів підприємства»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ аналізу ВЛАСНИХ КОШТІВ підприємства В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Теоретико-суттєва характеристика власних коштів підприємства

1.2 Інформаційне та нормативно-правове забезпечення аналізу власних коштів підприємства

1.3 Сучасні методики аналізу власних коштів підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВЛАСНИХ КОШТІВ підприємства

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Техметалресурс»

2.2 Аналіз головних показників формування власних коштів ТОВ «Техметалресурс»

2.3 Оцінка ефективності використання власних коштів ТОВ «Техметалресурс»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ аналізу ВЛАСНИХ КОШТІВ підприємства В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1 Шляхи поліпшення джерел формування власних коштів ТОВ «Техметалресурс»

3.2 Вдосконалення системи аналізу та управління використанням власних коштів підприємства

3.3 Стратегія управління власними коштами підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже велика інфраструктура підприємств яка виготовляє та забезпечує послуги особам, які того потребують. Але головним фактором в економіці держави це є фінанси підприємств, які використовуються та формуються цими підприємствами.

Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами підприємства, є аналіз власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування діяльності підприємства. Саме на основі результатів такого аналізу керівництво приймає рішення щодо ефективності тих чи інших видів господарської діяльності, рiшення про доцільність розвитку напрямків виробництва, про прибутковість видів продукції, що показує необхідність дослідження різних методик аналізу і визначає актуальність обраної теми.

Власний капітал підприємства - це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов'язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він - основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Об'єктом дослідження є процес формування та використання власних коштів підприємства.

Предметом дослідження - теоретично-методичні аспекти формування та використання власного капіталу ТОВ «Техметалресурс».

Метою даної роботи є узагальнення та подальший розвиток теоретико-методолгічних підходів щодо аналізу власних коштів підприємства та їх використання.

Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити сучасні напрямки аналізу власних коштів підприємства як джерело фінансування діяльності підприємства;

- визначити сутність власних коштів, їх функції та складові;

- провести дослідження методик формування власного капіталу підприємства;

- провести оцінку власного капіталу за даними досліджуваного підприємства;

- визначити стан фінансово-господарської діяльності об'єкта дослідження;

- проаналізувати ефективність використання власного капіталу підприємства;

- визначити фактори впливу на ефективність використання власного капіталу та ступінь їх впливу на результативні показники діяльності підприємства;

- надати рекомендації щодо оптимізації формування капіталу підприємства.

Теоретичною методологічною основою курсової роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів. Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в галузі обліку та аналізу; матеріали наукових конференцій; періодичної преси. А саме: Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, А.М. Поддєрьогіна, П.М. Гарасим, О.М. Бандурка, А.Г. Загородній, та інш. Завгородній та інші. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.

До основних методів дослідження слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи та прийоми економічного і фінансового аналізу - статистичні, порівняння, відносних величин, метод факторного аналізу.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ аналізу ВЛАСНИХ КОШТІВ підприємства В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1 Теоретико-суттєва характеристика власних коштів підприємства

Підприємства формують грошові фонди для фінансового забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, виконання зобов'язань перед державою і діловими партнерами тощо. Правильна організація процесу формування грошових фондів забезпечує можливість ефективного управління грошовими потоками підприємств, прийняття оптимальних фінансових рішень, підвищення прибутковості підприємницької діяльності. Необхідною умовою при цьому є аналіз фінансової інформації, що міститься у бухгалтерській і статистичній звітності в комерційних угодах, у розрахункових, платіжних та інших документах [20].

Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємств використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємствами. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти.

В даній курсовій роботі буде досліджуватись питання формування саме власних фінансових ресурсів. Передовсім треба дати визначення власним ресурсам підприємства. Та в різних джерелах визначення поняття «власні кошти підприємства» трактуються по-різному і мають різну структуру та склад.

Власні кошти підприємства - кошти, отримані підприємством протягом звітного періоду внаслідок звичайної діяльності, а також амортизаційні відрахування з матеріальних та нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду [10].

Практична реалізація інтенсифікації відтворювальних процесів потребує не лише активної інженерно-виробничої діяльності самих підприємств, а й мобілізації великих власних фінансових коштів. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки стану формування власних фінансових ресурсів підприємств [18].

В інших джерелах ми зустрічаємо інше трактування поняття власних коштів підприємства, а саме сукупність власного капіталу, завдяки якому сформоване підприємство, та частини нерозподіленого прибутку, амортизаційних відрахувань, надлишкові обігові активи, реінвестовані внаслідок продажу частини основних фондів [14].

Коли ми говоримо про фінансові ресурси, то маємо на увазі сукупність грошових ресурсів, які підприємства змогли залучити й утримати, тільки тоді ця сукупність набуває форми капіталу.

Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків засновників підприємств і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства.

Отже проаналізуємо структуру та склад власних коштів підприємства більш детально.

Власний капітал є основою для створення підприємства і його подальшої діяльності. При цьому він виконує наступні функції:

- довгострокового фінансування, тому що необмежено перебуває у розпорядженні п...