Дипломная работа "Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (за матеріалами ДП "Бершадське МПД "Укрспирт")"

Название:
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (за матеріалами ДП "Бершадське МПД "Укрспирт")
Тип работы:
дипломная работа
Тег:
Размер:
748,4 K
40
Скачать
Структура інвестиційної діяльності. Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності ДП "Бершадське МПД "Урспирт" за період 2009-2011 рр. Основні аспекти застосування інформаційних технологій.

Краткое сожержание материала:

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • 1.1 Сутність і структура інвестиційної діяльності
 • 1.2 Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • 1.3 Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • 1.4 Закон України "Про інвестиційну діяльність"
 • Висновки по розділу 1
 • Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності ДП "Бершадське МПД "УКРСПИРТ" за період 2009-2011рр.
 • 2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ДП "Бершадське МПД "Укрспирт"
 • 2.2 Основні напрямки інвестицій ДП "Бершадське МПД "Укрспирт"
 • 2.3 Інвестиційний проект ДП "Бершадське МПД "Укрспирт" з виробництва біо-палива
 • Висновки по розділу 2
 • Розділ 3. Основні аспекти застосування інформаційних технологій на підприємствах
 • 3.1 Необхідність економічного обгрунтування ефективності автоматизації керування
 • 3.2 Автоматизована система керування підприємством
 • 3.3 Застосування комп'ютерних технологій на робочих місцях
 • Висновки до розділу 3
 • Розділ 4. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності ДП "Бершадське МПД " УКРСПИРТ"
 • 4.1 Напрями покращення управління інвестиційною діяльністю підприємства
 • 4.2 Рекомендації щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності ДП "Бершадське МПД "Укрспирт"
 • Висновки до розділу 4
 • Розділ 5 Забезпечення належного стану охорони праці на ДП "Бершадське МПД "УКРСПИРТ"
 • 5.1 Закон України " Про охорону праці"
 • 5.2 Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища виробничих приміщень ДП "Бершадське МПД "Укрспирт"
 • 5.3 Інструктаж і навчання з охорони праці, іх види та зміст на ДП "Бершадське МПД "Укрспирт"
 • Висновки до розділу 5
 • Висновки та пропозиції
 • Список використаної літератури

Вступ

У сучасній Україні в умовах виходу економіки з кризового стану особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. [2. ст.74]

Проблемам інвестиційної політики підприємства присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних і іноземних вчених-економістів. Дослідження з проблеми прийняття iнвестицiйних рiшень започатковані у середині ХХ сторіччя в працях С.К. Майєрса, Й.Ф. Магі, Г.А. Сіка, В.Н. Беренса, П.М. Хавранека та iнших авторiв. Вітчизняні і зарубіжні учені І.А. Бланк, І.Т. Балабанов, Т.Г. Бень, І.В. Багрова, А.В. Верба, О.С. Галушко, А.Б. Ідрисов, С.О. Москвин, В.П. Савчук, C.Я. Салига, В.А. Ткаченко, Р.Б. Тян, В.Г. Федоренко та інші частину наукових досліджень присвятили теоретичним і методологічним питанням розробки та реалізації інвестиційних проектів на підприємствах, формуванню механізму регулювання інвестиційної діяльності на рівні країни, регіонів і галузей господарства, вдосконаленню математичного апарату оцінювання ризику та ефективності проекту, впровадженню заходів “ризик-менеджменту”. Але нинішні методи оцінювання інвестиційних проектів, спрямовані, як правило, на вирішення локальних питань визначення їх ефективності без створення єдиного механізму забезпечення надійності під впливом заходів “ризик-менеджменту”. Теперішній механізм регулювання інвестиційної діяльності поки що не в повній мірі відповідає сучасним вимогам і не має необхідної методологічної основи. [14. ст.216]

Розробка інвестиційних проектів потребує врахування багатьох чинників, оскільки зовнішні умови постійно змінюються. При оцінці інвестиційного проекту потрібно додатково врахувати ще той ризик, який пов'язаний з тимчасовою вартістю грошей, особливо при зростанні інфляції. Рентабельність інвестицій завжди має бути вище за індекс інфляції. Від правильності і об'єктивності такої оцінки залежать терміни повернення вкладеного капіталу і перспективи розвитку підприємства. Інвестиції в реальні проекти - тривалий за часом процес. Тому проект має бути ретельно оцінений з максимальним урахуванням всіх чинників.

Проблема полягає у тому, що на даний час інвестиційним проектам приділяється мало уваги: існує мала кількість організацій, що займаються їх розробкою, а також незначна кількість підприємств, де для оцінки інвестиційних проектів у штатному розкладі передбачена посада аналітика. Тому проекти приймаються чи відхиляються без ретельного аналізу.

Актуальність даної теми роботи полягає у тому, що наша країна знаходиться у процесі розвитку, для якого потрібно застосовувати залучення коштів з різних джерел: інвестиційні фонди, кошти приватних інвесторів і особливо іноземні інвестиції. Тобто розробка і оцінка інвестиційного проекту займає одне з перших місць в умові успішної реалізації цього проекту в життя. [5. ст.68]

Метою роботи є аналіз інвестиційної діяльності підприємства та обґрунтування напрямів її підвищення.

Для досягнення мети були поставлені та виконані такі завдання:

розкрити сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства;

висвітлити методику оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства;

дати загальну характеристику результатам діяльності підприємства;

проаналізувати дані з інвестиційних проектів різними методами;

виявити проблеми інвестиційної діяльності в Україні;

розробити систему з декількох методів для максимально достовірної оцінки інвестиційного проекту.

Об'єктом дослідження є економічні відносини, які виникають між підприємством і його контрагентами в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Предметом дослідження є інвестиційна діяльність "Бершадське МПД "Укрспирт".

Аналітична частина роботи виконувалася за допомогою методів аналізу і синтезу, статистичних методів - порівняння, величини структури, динаміки, графічний і табличний метод. Цими методами були проведені аналіз показників підприємства та оцінка привабливості інвестиційних проектів. Також в роботі використані засоби економіко-математичного моделювання, а саме кореляційно-регресійний аналіз та побудова на основі його результатів аналітичних моделей для визначення кореляційного зв'язку між показниками.

Інформаційною базою дослідження є підручники, навчальні посібники, статті, автореферати дисертацій та інші наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, закони України, декрети Кабінету Міністрів України, інструкції, фінансова і бухгалтерська звітність "Бершадське МПД "Укрспирт".

інвестиційний аналіз інформаційна технологія

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу інвестиційної діяльності підприємства

1.1 Сутність і структура інвестиційної діяльності

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "іnvеst", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.

За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. [15. ст.98]

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками:

1. За об'єктами вкладень виділяються реальні та фінансові інвестиції.

Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції).

Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери.

2. За характером участі в інвестуванні виділяються прямі та непрямі інвестиції.

Під прямими інвестиціями розуміється безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування.

Під непрямими інвестиціями розуміється інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові інвестиції.

Під короткостроковими інвестиціями розуміють звичайно вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів і т.д.).

Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.

У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталізуються таким чином: а) до 2 років...