Курсовая работа "Єдиний казначейський рахунок та перспективи його розвитку"

Название:
Єдиний казначейський рахунок та перспективи його розвитку
Тип работы:
курсовая работа
Тег:
Размер:
532,6 K
33
Скачать
Сутність, призначення та структура єдиного казначейського рахунку, його складові частини. Рух коштів на єдиному казначейському рахунку. Оптимальний шлях платежiв до бюджетiв. Проблеми функціонування єдиного казначейського рахунку та шляхи їх вирішення.

Краткое сожержание материала:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

КУРСОВА РОБОТА

з казначейської системи виконання бюджету

на тему

„Єдиний казначейський рахунок та перспективи його розвитку”

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ

1. Сутність призначення та структура єдиного казначейського рахунку.

2. Рух коштів на єдиному казначейському рахунку.

3. Проблеми функціонування єдиного казначейського рахунку та шляхи їх вирішення.

Висновок

Використані джерела

Додатки

ВСТУП

Державне казначейство України здійснює платежі за видатками державного бюджету через систему своїх органів шляхом безготівкового перерахування коштів. З цією метою в органах Державного казначейства відкрито бюджетний рахунок, який називається "Єдиний казначейський рахунок".

Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів державного казначейства, що відкриті в органах казначейства за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів та надходження з інших джерел, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. Він об'єднує систему рахунків, що діятимуть в єдиному режимі та через які органи Державного казначейства провадять операції за доходами і видатками бюджетів усіх рівнів відповідно до затверджуваного щороку Закону України "Про Державний бюджет України".

Єдиний казначейський рахунок (ЄKP) - необхiдний елемент управлiння операцiями Держказначейства України. Тобто мова йде про необхiднiсть ЄKP як iнструменту, що дозволяє вирiшити проблеми касового управлiння коштами, якi знаходяться в розпорядженнi Держказначейства, а саме:

реалiзувати оптимальний шлях платежiв до бюджетiв розпорядникiв бюджетних коштiв;

скоротити або зовсiм не допускати залишкiв кощтiв на рахунках їх розпорядникiв;

централiзувати або децентралiзувати здiйснення бюджетних

платежiв через систему opганів Держказначейства.

До входження Державного казначейства України в систему електронних платежів Національного банку України (далі СЕП НБУ) і запровадження єдиного казначейського рахунку в процесі надходження коштів від платників до бюджету значна їх частина безслідно зникала через недосконалість платіжної системи. Але з вжодженням казначейста в СЕП НБУ через систему електронних рахунків можна здійснювати контроль за рухом коштів в режимі реального часу запобігаючи втраті коштів.

Тема роботи є дуже актуальною адже від ефективності роботи єдиного казначейського рахунку та платіжної системи казначейства залежить виконання державного бюджету, що безпосередньо пливає на життя і добробут наших громадян.

Об'єктом вивчення даної роботи є єдиний казначеський рахунок суть та принципи його функціонування, його структура та процеси, що відбуваються на ньому.

Метою роботи є аналіз діяльності єдиного казначейського рахунку і його значення в казначейській системі. Розкрити його структуру і принципи діяльності його складових частин.

Завданням роботи є визначення перспектив розвитку єдиного казначейського рахунку та проблем, що стримують його діяльність і розвиток.

Робота складається з вступу, чотирьох питань і висновку. В першому питанні розкрита суть, значення, структура та принципи управління єдиним казначейським рахунком. У другому питанні викладені дані про надходження коштів на єдиний казначейський рахунок за 2006-2010 роки та аналіз виконання бюджету за доходами. У третьому питанні викладені дані про витрачання коштів з єдиного казначейського рахунку за 2006-2010 роки та аналіз виконання бюджету за видатками. У четвертому питанні міститься інформація про перспективи розвитку єдиного казначейського рахунку та проблеми діяльності платіжної системи Державного казначейства України.

1. Сутність призначення та структура єдиного казначейського рахунку

Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів державного казначейства, що відкриті в органах казначейства за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів та надходження з інших джерел, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Сфера функцiонування ЄKP передбачає можливiсть його введення на кожному piвні (районному, обласному, центральному) або тiльки на центральному. При цьому Держказначейство може виступати по вiдношенню до банкiвської системи як клiєнт або як її учасник, використовуючи систему електронних платежiв банку.[2]

Слiд зазначити, що в багатьох країнах з розвиненою системою зв' язку банкiвського сектора iз системою казначейства використовуються можливостi рiзних банкiв, що зовсiм не впливає на спроможнiсть казначейства управляти бюджетними коштами. Головне, щоб казначейство мало можливiсть здiйснювати контроль за станом цих paxунків у режимi реального часу й оптимально перемiщувати кошти туди, де вони потрiбнi.

За час iснування та розвитку Державного казначейства України поняття єдиного казначейського рахунку змiнювалось. "Положення про Єдиний казначейський рахунок", затверджене наказом Головного управлiння Державного казначейства України вiд 21 березня 2004 року за № 28 та зареєстроване у Mіністерстві юстицiї України 21 березня 2004 року за № 102/1906, передбачало вiдкриття paxунків органам Державного казначейства в рiзних установах банкiв і наводило таке визначення: Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних paxунків opганів Державного казначейства, вiдкритих в установах банкiв за вiдповiдними балансовими рахунками, на якi зараховуються податки, збори, iншi обов'язковi платежi Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, i з яких органами Державного казначейства здiйснюються платежi безпосередньо на користь суб'єктiв господарськоI дiяльностi, якi виконали роботи та/або надали послуги розпорядникам бюджетних коштiв. У звязку iз входженням Державного казначейства України в систему електронних платежiв НБУ та прийняттям рiшення про перехiд на централiзовану модель, наказом Державного казначейства України вiд 26 червня 2002 року за № 122, який був зареестрований у Miністерстві юстицiї України 18 липня 2002 року за № 595/6882, було затверджено "Положення про Єдиний казначейський рахунок", згiдно з яким: Єдиний казначейський рахунок - це рахунок, який об'єднує кошти субрахункiв, що вiдкритi у Державному казначействi України (центральний рiвень) управлiнням Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Киевi та Севастополi.

Тобто Єдиний казначейський рахунок об'єднує систему paxунків, що дiють в єдиному режимi та через якi органи Державного казначейства проводять операцiї за доходами й видатками бюджетiв ycix piвнів вiдповiдно до Закону України про Державний бюджет України на вiдповiдний piк, уведення єдиного казначейського рахунку, на який зараховуються згiдно з новою бюджетною класифiкацiею yci державнi доходи i з якого здiйснюються вci наступнi видатки бюджетiв, дозволяє зосередити державнi кошти в руках одного господаря. Уряд має можливiсть отримувати вичерпну iнформацiю про стан державних фiнансiв у режимi реального часу i здiйснювати контроль за дотриманням встановленого розмiру дефiциту бюджетiв, тобто володiє фiнансовими важелями регулювання економiчної ситуацiї.[2]

Таким чином, запровадження Єдиного казначейського рахунку дозволяе зосередити державнi кошти в руках однiєї юридичної особи i забезпечити:

досконалу базу даних за бюджетними показниками;

щоденне перерахування за призначенням коштiв, що надходять до Державного та мiсцевих бюджетiв;

розподiл загальнодержавних податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв мiж Державним i мiсцевими бюджетами;

перерахування мiсцевим бюджетам належних їм коштiв вiдповiдно до нормативiв та результатiв взаєморозрахункiв;

дотримання принципу цiльового спрямування бюджетних коштiв через здiйснення попереднього контролю;

надання iнформацiї органам законодавчої влади про здiйсненi на Єдиному казначейському рахунку операцiї;

оптимальнi можливостi для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рiшень щодо використання залишкiв коштiв на Єдиному казначейському рахунку;

повну незалежнiсть держави вiд банкiвської системи у справі контролю та облiку доходiв i платежiв,

Тобто заnровадження ЄКР дозволяе в nовнiй мірі реалiзуватu nринцип єдностi бюджетнїi системи, задекларованuй у Бюджетному кодексі України. [1]

Єдиний казначейський рахунок (ЄKP) є основним рахунком

держави для проведення фiнансових операцiй та ефективного управлiння коштами Державного й мiсцевих бюджетiв. ЄKP - це рахунок, вiдкритий Державному казначейству в НБУ для облiку коштiв та здiйснення розрахункiв у СЕП НБУ.

Цей рахунок...