Дипломная работа "Аналіз ефективності використання антрацит-фільтрату в очисних спорудженнях систем комунального господарства"

Название:
Аналіз ефективності використання антрацит-фільтрату в очисних спорудженнях систем комунального господарства
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
1,6 M
33
Скачать
Сутність та ознаки інновацій, їх класифікація. Особливості очищення води фільтруванням. Характеристика зернистих матеріалів. Аналіз показників води після очищення антрацит-фільтратом, оцінка його економічної ефективності у порівнянні з кварцовим піском.

Краткое сожержание материала:

Анотація

В даній роботі розглянуті питання інновацій технологій очищення води, оцінка антрацит-фільтрату, сутність його економічної ефективності, вартість фільтруючого завантаження, розрахунок окупності витрат, розрахунок науково-технічного ефекту антрацит-фільтрату. Дана розробка являється достатньо важливою для підтвердження інноваційних введень фільтрів.

Були розглянуті проблеми вартості нових технологій і заміна старого обладнання на нове. Викладені економічні показники, класифікація фільтрів. Крім того ми дали коментарі до всіх питань, яких ми торкнулися.

В цій роботі наведені приклади роботи деяких технологій очищення води. Після проведення ряду досліджень антрацит-фільтрату, стала очевидної доцільність його використання не тільки для очищення стічних вод, але й для підготовки питної води в різних регіонах України й держав СНД, особливо, з поверхневих джерел водокористування. Науково-технічний ефект дослідження даного завантажувального матеріалу середній, тобто дана технологія знайде застосування в галузі й термін реалізації не перевищує 3-х років.

Зміст

Вступ

1. Поняття інновації

1.1 Класифікація інновацій

1.2 Організаційні форми інноваційної діяльності

1.3 Очищення води фільтруванням

1.4 Висновок

2. Оцінка антрацит-фільтрату

2.1 Характеристика зернистих матеріалів

2.2 Результати досліджень очищення вод антрацит-фільтратом

2.3 Методичні основи оцінки капітальних вкладень і нових технологій

2.3.1 Сутність економічної ефективності

2.3.2 Економічна ефективність і економічний ефект капітальних вкладень і нової технології

2.3.3 Сутність нормативних показників економічної ефективності

2.3.4 Особливості розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів

2.3.5 Визначення ефективності НІОКР

2.3.6 Розрахунок економічної ефективності антрацит-фільтрату у порівнянні з кварцовим піском

2.4 Вартість фільтруючого завантаження

2.4.1 Вартість електроенергії, затрачуваної на промивання фільтруючого завантаження

2.4.2 Вартість води, що витрачає на промивання фільтрів

2.4.3 Фактичні витрати при експлуатації фільтрів з піщаним і антрацитовим завантаженнями

2.4.4 Розрахунок річного позитивного балансу

2.5 Розрахунок окупності витрат

2.6 Розрахунок прибутку

2.7 Визначення госпрозрахункової порівняльної й загальної ефективності капітальних вкладень

2.8 Розрахунок приведених витрат

2.9 Розрахунок коефіцієнта порівняльної ефективності

2.10 Розрахунок терміну окупності додаткових капітальних вкладень

2.11 Розрахунок науково-технічного ефекту антрацит-фільтрату

3. Рекомендації по БЖД

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

При мінімальній забезпеченості водними ресурсами необхідної якості Україна займає провідне місце у світі по питомій кількості стічних вод, що утворяться, (більше 2 м3/чол. у добу). Недостатня кількість діючих очисних споруджень, низька ефективність їхньої експлуатації приводять до того, що значна частина неочищених або недостатньо очищених стічних вод надходить у природні поверхневі й підземні джерела.

Основною причиною виснаження й забруднення природних джерел є невиправдано марнотратне їхнє використання як для хазяйновито побутових, так і для промислових потреб.

Проблема забруднення водних ресурсів збільшується тим, що в промислових регіонах (м. Харків, Донецьк, Київ, Запоріжжя й ін.) на очисні спорудження систем комунального господарства скидаються промислові стоки гальванічних виробництв, що містять іони важких металів.

У технології підготовки води для комунального водопостачання фільтрування через зернисті завантаження є визначальним процесом, як по технологічним, так і по економічних параметрах.

У зв'язку зі зростанням обсягів водоспоживання, підвищенням вимог до якості очищення, необхідністю зниження експлуатаційних витрат виникла проблема пошуку й освоєння нових ефективних і промислово доступних фільтруючих матеріалів. Як такий матеріал було запропоноване використання антрацит-фільтрату, виробленого НТФ “Полістік”.

Обмежені запаси великого кварцового піску й економічна недоцільність його транспортування на більші відстані; малі втрати напору й значна енергоємність технології одержання штучних матеріалів викликали підвищений інтерес до застосування фільтруючого завантаження антрациту.

У ході роботи проведений розрахунок економічної ефективності антрациту в порівнянні із кварцовим піском. Проведено порівняльний аналіз ефективності антрацит-фільтрату й кварцового піску, як завантажувальних матеріалів, і визначений науково-технічний ефект антрацит-фільтрату.

1. Поняття інновації

Методологічні засади управління інноваціями ґрунтуються на теорії інновацій.

Інновація і інноваційний процес є двома найважливішими поняттями в теорії інновацій.

Термін інновація походить від латинського слова іnnoуаге, що означає "поновлюватися" або "змінюватися». У відомому тлумачному англійському словнику термін "інновація" трактується як "...нова ідея або метод, що впроваджується на етапі виготовлення чогось..."[44, стор.32]. Згідно з Оксфордським Англійським Словником (ОЕО) (1989, ст. 997-998) загальне поняття "введення новинок" та "представлення чогось нового" беруть свій початок ще у шістнадцятому столітті. Поняття інновації використовувалось також в контексті "політичної революції, повстання чи бунту", проте таке трактування категорії не використовується починаючи з вісімнадцятого століття. ОЕО розглядає визначення інновації з точки зору "комерційного використання", а саме, "діяльність пов'язана із представленням нового товару на ринку; товар, який щойно з'явився на ринку". Отже, поняття інновації безпосередньо пов'язане з поняттям зміни, нового, реформи або ідеї, що розглядається як нова. У світовій практиці існує біля сотні різних визначень терміну "інновація".

В ширшому розумінні, інновація стосується не лише виробників чи розповсюджувачів товарів та послуг, які працюють в комерційному секторі. Організації всіх трьох рівнів влади, а саме: законодавчої, виконавчої і судового права, а також організації освіти, охорони здоров'я і всіх галузей некомерційного сектору також повинні здійснювати нововведення, щоб йти на зустріч умовам, що змінюються, і навіть передбачувати їх.

Деякі автори розглядають інновацію як загальний процес, який не обов'язково базується на науці, технології чи винаході. Нова ідея, впроваджена в комерційну діяльність, не обов'язково повинна бути технологічною, щоб мати соціальну та економічну цінність. За характером інновація може бути також організаційною та соціальною. Наприклад, інновації дев'ятнадцятого століття, пов'язані з газетою масового тиражу та платою у кредит, суттєво вплинули на розвиток суспільства. В останній декаді двадцятого століття зміни, які спостерігались в американському суспільстві, були також спричинені інноваціями. Інновації можуть мати місце серед товарів, процесів чи послуг, а також в теоріях управління та діях, завдяки яким всі три контролюються в організаціях та розповсюджуються на ринках. В організаціях, як і, в загальному, в суспільстві, інновації повинні бути ясно сформульовані своїми засновниками і описані таким чином, щоб інші змогли зрозуміти і підтримати їх. З іншої сторони, лише поширені по всій організації та суспільству інновації можуть здійснювати значний вплив. Очевидно, що важливим аспектом інновації є зв'язок, завдяки і кому передається інформація про потенційні та запропоновані інновації.

В сучасному розумінні на сьогоднішній день, поняття інновація охоплює не лише нові товари, але й інші досягнення. Тому, інновація - це також зміна в процесах, таким чином старі товари виготовляються новими способами. Новинки, спричинені інноваціями, можуть мати місце в сфері послуг чи в системах управління та маркетингу, завдяки яким товари та послуги створюються та розповсюджуються.

Спираючись на класичну теорію інновації, український і вчений Ю.М.Бажал стверджує: "Інновація як економічна категорія, це не просто поняття, що означає будь-яке нововведення,а нова функція виробництва. Це - зміна технології виробництва, яка має історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової, але не кожне нововведення, нове виробництво є інновацією" [2]. Тобто наступною важливою ознакою інновації є її науково-технічна новизна і здатність до виробничого застосування. Ю.Бажал слушно акцентує увагу на здатності інновації матеріалізації у нові технічно досконалі види промислової продукції, засоби і предмети праці, технології і організації виробництва.

Відповідно до міжнародних стандартів, які викладені у Керівництві Фраскаті П. «пропонована стандартна практика для обстежень досліджень і експериментальних розробок» редакції від 1993 року, а також у "Методиці збирання даних щодо технологічних ін...