Методичка "Біоіндикація стану навколишнього природного середовища в зонах розташування тваринницьких господарств"

Название:
Біоіндикація стану навколишнього природного середовища в зонах розташування тваринницьких господарств
Тип работы:
методичка
Размер:
119,8 K
45
Скачать
Дослідження стану забруднення атмосферного повітря за відсотком зрілого насіння робінії звичайної. Методика оцінки токсичності атмосферного повітря. Методика інтегральної оцінки якості навколишнього природного середовища за токсико-мутагенним фоном.

Краткое сожержание материала:

Національна академія аграрних наук України

Інститут агроекології і природокористування

Методичні рекомендації

Біоіндикація стану навколишнього природного середовища в зонах розташування тваринницьких господарств

Київ, 2012

Запропоновано методики для оцінки стану навколишнього природного середовища в зонах розташування тваринницьких господарств за допомогою біоіндикаційних методів. Біондикаційні методи є інформативними, простими у використанні, а по реакції тест-об'єктів можна зробити висновки щодо екологічної оцінки впливу на довкілля та надати попередній прогноз щодо змін у стані навколишнього природного середовища в майбутньому.

Терміни та абревіатура

СЗЗ - санітарно-захисна зона

Санітарно-захисні зони - це ділянки землі навколо об'єктів господарської діяльності, що відокремлюють їх від житлових масивів з метою зменшення шкідливих впливів цих об'єктів на здоров'я людини.

Біоіндикація - властивість багатьох організмів реагувати на зміну фізико-хімічних та екологічних характеристик середовища існування, що виражається в особливостях їх росту, розвитку, чисельності тощо.

Біоіндикатори - організми, наявність, кількість або інтенсивний розвиток яких є показником певних природних процесів або умов довкілля, в т.ч. наявності і концентрації певних забруднювальних речовин.

УПУ - умовні показники ушкодженості (УПУ) біосистем.

ІУПУ - інтегральний умовний показник ушкодженості стану навколишнього середовища.

Вступ

На сьогодні основною характеристикою інтенсивного тваринництва є утримання великої кількості тварин на невеликій території. Щоб одержати при мінімальних витратах максимальну кількість продукції деякі господарі економлять місце, електроенергію, роблять дешевшим технологічний процес, не враховуючи природних потреб тварин, і саме головне - екологічну ситуацію, що веде до необоротних змін в біосфері.

Негативна тенденція, що складається в галузі тваринництва веде до непередбачуваних екологічних наслідків, загибелі фауни і флори на прилеглих до тваринницьких господарств територіях, поширення інфекційних хвороб у людей, тварин і птиці.

Реалізація екологічних вимог до тваринництва повинна базуватися на системному моніторингу території цих підприємств.

Актуальним є проведення моніторингу, який покликаний відслідковувати стан та якість усіх основних природних об'єктів у місцях розміщення тваринницьких підприємств - атмосферу, воду, біологічні природні системи - біорізноманіття і популяційний склад біоценозів, що є найважливішими індикаторами антропогенних забруднень. Особливо інформативним показником ушкодження екосистем є рослини. Велика площа контакту та інтенсивний газообмін з навколишнім середовищем зумовлюють їх високу чутливість до дії різноманітних забруднювальних факторів. Тому рослини особливо придатні для виявлення початкових шкідливих змін у складі повітря біосфери і є якісними біоіндикаторами як атмосферного забруднення, так і забруднення території в цілому. Вивчення біорізноманіття комах дозволяє ви значити стан стабільності екосистем, які прилягають до підприємств з виробництва продукції тваринництва.

Вивчення рівня впливу сучасних тваринницьких господарств України різних напрямів виробництва продукції на навколишнє природне середовище важливе для вчасного впровадження необхідних заходів для покращення екологічного стану в цілому і сприяння виробництву якісної тваринницької продукції.

Показники біорізноманіття комах слугують додатковими критеріями ефективності дослідження впливу виробництва продукції тваринництва на довкілля. Комахи є основними запилювачами рослин, а така екологічна група комах, як капрофаги беруть участь у розкладанні екскрементів тварин, цим сами залучаючи їх у колообіг речовин. Комахи, будучи джерелом білка, є незамінною ланкою у харчовому ланцюзі для багатьох тварин.

1. Дослідження стану забруднення атмосферного повітря за відсотком зрілого насіння робінії звичайної Robіnіa pseudoacacіa L.

Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря застосовано методику дослідження стану довкілля за відсотком зрілого насіння стручків робінії звичайної Robіnіa pseudoacacіa L. [9].

Стручки робінії звичайної Robіnіa pseudoacacіa L. збирають у жовтні. У зібраних стручках визначають загальну кількість утворених насіннєвих зачатків і ту кількість із них, які перетворилися на зріле насіння. Далі вираховують відсоток зрілих насінин.

Результати досліджень занесіть до таблиці 1.

Таблиця 1 Схема запису результатів дослідження

Місце відбору

Загальна кількість утворених насіннєвих зачатків

Кількість насіннєвих зачатків, які перетворились на зріле насіння

Відсоток зрілих насінин

Джерело забруднення:

Відносно чиста ділянка (контроль)

2. Методика оцінки токсичності атмосферного повітря

Особливої уваги заслуговує проблема впливу антропогенних чинників на спадковий апарат та репродуктивну здатність рослин. Нині не викликає сумніву те, що репродуктивні структури і насамперед чоловічий гаметофіт є найбільш чутливими до дії токсичних інгредієнтів (Бессонова В.П.,1992). Це проявляється в збільшенні стерильності пилкових зерен та зниженні їх фертильності. При дії несприятливих факторів спостерігається морфологічна різноякісність пилкових зерен, утворення зморщених, зруйнованих, гігантських зерен, що слугує показником токсичного та мутагенного впливу.

Токсичність і потенційну мутагенність повітряного басейну на досліджуваній території визначають з використанням тесту "Стерильність пилку рослин"[5].

Для визначення рівня стерильності пилку рекомендовано застосовувати йодний метод забарвлення. Встановлено, що клітини фертильного та стерильного пилку відрізняються за кількістю крохмалю. Фертильні пилкові зерна повністю заповнені крохмалем, а стерильні - не містять його взагалі або мають його сліди. Фертильні пилкові зерна забарвлюються в охристо-коричневі відтінки різної потужності, а стерильні або зовсім не забарвлюються, або забарвлюються фрагментарно на 20-30%, набуваючи слабкого практично прозорого світло-жовтого тону.

Приготовлений цитологічний препарат вивчають під бінокулярним мікроскопом "Біолам" Р-14 з підсвітленням (збільшення 7х1,5х20 або 7х1,5х40). У кожному препараті переглядали від 1000 до 5000 пилкових зерен із застосуванням лічильника.

Кількість стерильних зерен визначається у відсотках.

Стерильність - це М ± m, де , яка обчислюється за формулами:

,

забруднення атмосферний повітря токсичність

де m - вірогідність підрахунку

М - кількість (або відсоток) стерильних клітин на загальну кількість досліджених пилкових зерен;

G - стерильні зерна;

N - всі зерна.

Збільшення кількості стерильних пилкових зерен вказує на підвищення токсичності атмосферного повітря.

В якості рослин-індикаторів були застосовані наступні представники місцевої флори, які були класифіковані за рівнями спонтанної стійкості (чутливості) клітин пилку до дії несприятливих факторів, табл. 2.

Таблиця 2 Перелік фітоіндикаторів, та їх класифікація за групами стійкості (чутливості) до дії несприятливих екологічних факторів

© 2018, Usefal
Все книги и файлы предоставляются исключительно в ознакомительных целях.

Біоіндикатор

Група стійкості

Juglans regіa L.

Горіх грецький

1

Junіperus Sabіna L.

Яловець козацький

1

Vіnca mіnor L.

Барвінок малий

1

Corylus avellana L.

Ліщина звичайна

1

Tіlіa cordata Mіll.

Липа серцелисна

1

Tіlіa platyphyllos Soop.

Липа широколиста

1