Реферат "Bankovskoe delo"

Название:
Bankovskoe delo
Тип работы:
Реферат
Размер:
20.5 КБ
51
Скачать

Centr?lai bankai valst? ir noz?m?g?k? vieta banku sist?m?. Centr?l? banka ir galvenais posms banku sist?m?, un t? ar da??du monet?ro politiku instrumentiem regul? naudas apgroz?bu valst?.

P?c neatkar?bas atg??anas 1991. gad? Latvij? tika uzs?ktas reformas, lai valst? izveidotu tirgus ekonomiku. Stabiliz?cijas un struktur?lo reformu programmas ietv?ra strauju cenu liberaliz?ciju, subs?diju atcel?anu, finansu discipl?nas pastiprin??anu un liber?las tirdzniec?bas un maks?jumu sist?mas izveido?anu. Jau pa?os reformu procesa pirms?kumos Latvij? tika ieviesta nacion?l? val?ta, t?d?j?di Latvijas Bankai radot iesp?ju ?stenot neatkar?gu monet?ro politiku. Latvijas Bankai ir nacion?l?s val?tas emisijas monopolties?bas. Veidojot un ?stenojot monet?ro politiku, Latvijas Banka ir juridiski un faktiski neatkar?ga.

1997. gad? bankas sagatavoja finansu p?rskatus saska?? ar Starptautiskajiem gr?matved?bas standartiem un tos p?rbaud?ja starptautiskas auditorfirmas. 1997. gad? banku sektora kop?jais kapit?ls un rezerves palielin?j?s par 21%, kop?jie akt?vi - par 17% un noguld?jumi - par 28%.

?? refer?ta m?r?is ir p?t?t un analiz?t Latvijas Banku, t?s b?t?bu, noz?mi valsts ekonomik?, apskat?t banku sist?mu kopum?, nov?rt?t un izteikts secin?jumus par Latvijas Banku.

Banku sist?ma ir ar likumu noteikts banku un kred?tiest??u kopums, kas darboj?s noteikt? sakar?b?. Pasaul? pla?i izplat?ta ir divpak?pju banku sist?ma.

Naudas emisijas un naudas apgroz?bas regul??ana ir sen?k? un viena no svar?g?kaj?m centr?lo banku funkcij?m. Likums nosaka, ka centr?lai bankai ir monopolties?bas izlaist naudu apgroz?b?. Da??s valst?s ir saglab?jies otrs emisijas centrs, t.i., Finansu ministrija, kas izlai? valsts kases z?mes.


Похожие файлы