Курсовая работа "Облік амортизації основних засобів"

Название:
Облік амортизації основних засобів
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
66,6 K
22
Скачать
Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство містить з метою використовування в процесі виробництва. Єдиним засобом контролю за цільовим використовуванням основних засобів є їх акумуляція на окремому рахунку одночасно з нарахуванням амортизації.

Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти і науки України
Українська академія друкарства
Курсова робота
з дисципліни: Фінансовий облік
на тему: Облік амортизації основних засобів
Львів-2008
Реферат
1. Сторінки – 64
2. Таблиці – 3
3. Формули – 16
4. Рисунки – 6
5. Літературні джерела – 19
6. Ключові слова: знос, основні засоби, фізичний і моральний знос, амортизація, первісна вартість, ліквідаційна вартість, балансова вартість, амортизаційні відрахування, амортизаційний фонд, П(с)БО, строк корисного використання, методи та норми амортизації, основні фонди, SSAP.
7. Об’єкт дослідження: Облік амортизації основних засобів
8. Мета дослідження: Дослідити облік амортизації основних засобів, а саме розглянути такі питання: роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних засобів, методика та практика нарахування амортизації основних засобів, міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів, розкрити проблеми та шляхи вдосконалення амортизації основних засобів в Україні. А також розглянути автоматизацію обліку амортизації основних засобів, як один із шляхів удосконалення.
9. Метод дослідження: Теоретико-методологічний.
10. Результати дослідження: Досліджено облік амортизації основних засобів. Також у роботі було досліджено суть, методи амортизації, із врахуванням зарубіжного досвіду, були розкриті проблеми обліку амортизації основних засобів та шляхи їх подолання.
Зміст
Вступ
1. Роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних засобів
1.1 Суть зносу та амортизації
1.2 Концепції амортизації
1.3 Функції амортизації
2. Методика та практика нарахування амортизації основних засобів
2.1 Методи нарахування амортизації у бухгалтерському обліку
2.2 Методи нарахування амортизації у податковому обліку
2.3 Вибір методу для амортизаційної політики підприємства
2.4 Відображення амортизації основних засобів у планах рахунків бухгалтерського обліку та основні проводки
2.5 Відображення обліку амортизації основних засобів у звітності
3. Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів
3.1 Зарубіжні стандарти з обліку амортизації
3.2 Методи нарахування амортизації у зарубіжних країнах
4. Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні
4.1 Історичний розвиток амортизації в Україні
4.2 Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх подолання
4.3 Автоматизація обліку основних засобів
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Перехід України до ринкових відносин потребує принципово нових підходів до управління основними засобами. Зміна організаційних форм, виробничих відносин, взаємозв'язків суб'єктів господарювання вплинули на склад і структуру засобів праці.
Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційній відрахування. Відсутність наукового підходу до розробки механізму відтворення основних засобів спричинила значне погіршення стану активів.
Реформи у системі бухгалтерського обліку, що почалися в Україні ще у 1997 р., заснували податковий облік. Він, у свою чергу, суттєво вплинув і на бухгалтерський облік основних засобів. При цьому бухгалтерський облік основних засобів та порядок нарахування амортизації опинився у ролі “потерпілого”. Намагаючись з’єднати облік бухгалтерський та податковий, законодавці принесли у “жертву” економічну сутність більшості операцій з основними засобами. Результати такого об’єднання привели до того, що при продажу об’єктів основних засобів, як правило, був відсутній фінансовий результат, нарахування амортизації робилося на балансову вартість групи, а не на вартість окремого об’єкту, тощо. Відображення в обліку операцій з основними засобами викликало значні труднощі у багатьох бухгалтерів.
Процес інтеграції України у світове співтовариство зумовив впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку, які визначають нові підходи до методики й організації бухгалтерського обліку як взагалі, так і у частині нарахування й відображення амортизації основних засобів, а саме довгоочікуваного П(С)БО №7 “Основні засоби”, який запроваджений з 1 липня 2000 р., що дало змогу підприємствам України право самостійно обирати методи нарахування амортизації. Починаючи з цієї дати на підприємстві повинно вестися два обліки основних засобів: податковий та бухгалтерський. При цьому два цих обліки існують зовсім самостійно. Податковий облік основних засобів регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 2833/97-ВР зі змінами та доповненнями. Що стосується бухгалтерського обліку основних засобів, то методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”. Штучне розмежування амортизації на податкову і бухгалтерську сприяло виникненню зовсім нових, не властивих для України проблем. Тому процеси стандартизації та удосконалення системи бухгалтерського обліку України із застосуванням міжнародних стандартів, вибору раціонального методу амортизації основних засобів є актуальними і сьогодні.
Відомо, що при великих масштабах виробничого потенціалу щорічні амортизаційні відрахування представляють собою досить вагоме джерело фінансових ресурсів суспільства і держа