Курсовая работа "Інвестиційні операції комерційних банків"

Название:
Інвестиційні операції комерційних банків
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
633,5 K
33
Скачать
Теоретичні основи, суть, значення та види інвестиційних операцій комерційних банків та основні фактори ризику. Інвестиційна діяльність як гарант стабільності функціонування банківської системи, аналіз її оцінки та основні проблеми і шляхи вдосконалення.

Краткое сожержание материала:

Зміст
Вступ
1. Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків
1.1 Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків: суть, значення та види
1.2 Інвестиційні ризики
2. Аналіз оцінки інвестиційної діяльності комерційних банків
2.1 Аналіз інвестиційної діяльності комерційних банків України
2.2 Аналіз здійснення інвестиційних операцій ВАТ "Ощадбанк"
3. Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків
3.1 Управління інвестиційною діяльністю як гарант стабільності банківської діяльності
3.2 Шляхи підвищення ефективності інвестиційних операцій
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
ВступВ умовах ринкової економіки в Україні важливого значення набуває банківська інвестиційна діяльність. Це зумовлено передусім тим, що банківська система як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів належить до ризикових елементів економіки.
Однак, останнім часом відбувається економічне зростання в промисловості, поліпшення фінансового стану промислових підприємств, зміцнення зв’язків фінансового ринку і промислових підприємств. З кожним роком частка інвестиційних капіталів банків у промисловості зростає, банківське інвестування демонструє свою наростаючу потугу і поступово перетворюється у вагомий чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку української економіки. Усе це надає дослідженню інвестиційних операцій банків в Україні підвищеної актуальності й значущості.
Різні аспекти банківського інвестування досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти. Значний внесок у розвиток теорії банківської інвестиційної діяльності зробили М.П.Денисенко, Б.Луців, А.А.Пересада, О.Д.Вовчак, С.К.Реверчук, А.М.Мороз та інші.
У працях вітчизняних та зарубіжних науковців достатньо глибоко досліджено питання банківського інвестування у цінні папери, формування інвестиційно-кредитного портфеля банків, організація та ефективність довгострокового банківського кредитування, визначено загальні напрями щодо поліпшення управління і планування банківських інвестиційних операцій в ринкових умовах.
Однак ще багато аспектів цієї проблеми не з’ясовано. Це стосується передусім розуміння суті і структури банківських інвестицій, методів, принципів банківського інвестування, систематизації умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні, вивчення механізмів взаємодії банків з іншими учасниками ринку фінансово-інвестиційних послуг.
Зупинимося на цих актуальних питаннях дещо детальніше.
Основною метою курсової роботи є розробка науково-теоретичних положень та рекомендацій щодо вдосконалення банківських інвестиційних операцій в Україні; об’єктом дослідження – інвестиційна діяльність ВАТ "Ощадбанк"; предметом – особливості та принципи проведення інвестиційних операцій банками.
До основних завдань курсової роботи можна віднести:
Проаналізувати діяльність діючої фінансової установи.
Дослідити інвестиційні ризики.
Розкрити значення інвестиційних операцій у діяльності банку.
Виявити можливості підвищення ефективності діяльності банку та його політики щодо розміщення інвестиційних капіталів.
Висунути пропозиції щодо удосконалення здійснення інвестиційної діяльності.
Слід виділити три розділи, які б найповніше характеризували значення ефективного здійснення інвестиційних операцій. Сюди належать:
Теоретичні основи інвестиційних операцій банків.
Оцінка інвестиційної діяльності ВАТ "Ощадбанк".
Шляхи підвищення ефективності проведення інвестиційних операцій та покращення ліквідності інвестицій.
1. Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків1.1 Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків: суть, значення та видиНа сьогоднішній день банківська діяльність в Україні є досить поширеною і насиченою. Створюється все більше нових банківських установ, а старі вже досить стабільні банки розширюють свої інфраструктури. Спектр послуг фінансових установ є досить різноманітним. Однак якщо звернути увагу на інвестиційну діяльність банків то цей напрям вкладання коштів є ще не досить розвиненим, даний сектор банківських інтересів тільки набирає обертів.
Отже, що ж таке інвестиції? Згідно підручника "Банківські операції" Стойко Я.І. інвестиції – це витрати на виробництво та нагромадження запасів виробництва, або ж сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства. [16, 134] Також інвестиції визначають як господарські операції, що передбачають придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.
Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції це видатки на створення, розширення, реконструкцію, та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов`язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.
Згідно з законодавством інвестиції поділяються на:
Капітальні (придбання будівель, споруд, інших об’єктів нерухомості, інших основних фондів та не