Реферат "Strahovanie 2"

Название:
Strahovanie 2
Тип работы:
реферат
89
Скачать


Краткое сожержание материала:

Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Finansu institūts
Kursa darbs
studiju kursā: Apdrošināšana
Apdrošināšanas būtība, nepieciešamība un piedāvātās iespējas.
Rīga 2000

Saturs
Ievads
1.Kravu apdrošināšana
2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana
3.Zaļā karte
4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem
5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā
6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana
7.Īpašuma apdrošināšana
7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana
8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
9. Celtniecības risku apdrošināšana
10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana
11. Pārapdrošināšana
Secinājumi un priekšlikumi
Izmantotās literatūras un avotu saraksts
Ievads
Apdrošināšana, tāpat kā jebkurš cits uzņēmējdarbības veids pakļauts tirgus pamatlikumam - pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tādejādi pats apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība, piemēram, “Polise”, negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstas ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis, kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits.
Ir ļoti svarīgi panākt to, lai sabiedrība saprastu ka apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju maksātspējas, bet arī no likumdošanas un kontrolējošo struktūru darba. Pie mums, diemžēl, daudzi likumi tiek pieņemti ar novēlošanos. Piemēram, likuma “Par valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju” projekts bija sagatavots jau 1993.gadā, bet ministru kabinets to pieņēma aptuveni trīs gadus vēlāk.
Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās.
Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un kāda var būt apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:
Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt apdrošināšanas nozīmi;
Izpētīt dažādu apdrošināšanas nozaru piedāvātās iespējas gan juridiskām, gan fiziskām personām;
Izstrādāt priekšlikumus.
Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās iespējas, tādēļ tiks pētīti atsevišķi apdrošināšanas veidi, kuri ir atlasīti pēc autora izvēles.
1.Kravu apdrošināšana.
Ikvienas kravas pārvadājums ir pakļauts dažādiem riskiem, tāpēc kravas nosūtītājs vai saņēmējs ir ieinteresēts, lai viņa preču krava tās transportēšanas laikā tiktu saglabāta bez bojājumiem vai zudumiem. Iespējamos zaudējumus var samazināt, kravas apdrošinot, taču nepieciešams izvēlēties drošu sadarbības partneri – apdrošināšanas sabiedrību. Konsultējot apdrošināšanas jautājumos Apdrošināšanas sabiedrībai ne tikai jāgarantē kompensācijas saņemšana kravas bojājumu vai zaudējuma gadījumā, bet arī jāpalīdz klientam tā biznesā. Sabiedrība sniedz informāciju, kā uzlabot kravas transportēšanas apstākļus, kā samazināt risku iespējamību un kā pareizi veikt dokumentu noformēšanu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Savlaicīgi uzsākot kravas apdrošināšanas jautājumu risināšanu, iespējams noslēgt abpusēji izdevīgu un veiksmīgu apdrošināšanas līgumu. Līgums rūpīgi jāsagatavo Lai varētu noslēgt kravu apdrošināšanas līgumu, klientiem ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:
• pirkšanas pārdošanas līgumu;
• kravas transportēšanas pavadzīmi – konosamentu, CMR u.c. (tajā norādīts transporta līdzeklis un kravas sastāvs);
• rēķinu, kurā norādīta kravas vērtība;
• uzņēmuma reģistrācijas apliecību (juridiskām personām) vai pasi (fiziskām personām).
Ļoti svarīga ir vienošanās ar klientu par to, kādi riski tiek segti, jo tas abām līgumslēdzējām pusēm palīdz izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Risks jānovērtē precīzi un pilnīgi Tikpat saprotama ir arī nepieciešamība sabiedrībai iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par apdrošināto kravu, kura palīdz precīzāk novērtēt risku. Vēlams iesniegt šādu informāciju un dokumentus:
• kravā ietilpstošo preču veidus, to iesaiņojumu, daudzumu un svaru;
• kā krava tiks novietota transporta līdzeklī, piemēram, kuģī – uz klāja vai tilpnē, kā to nostiprina;
• kuģa nosaukumu, ja iespējams – tā būvēšanas gadu, karogu utt. (ja kravu pārvadā ar kuģi);
• kravas iekraušanas, pārkraušanas un izkraušanas vietas (ostas, pilsētas u.tml.);
• ziņas par kravas vērtību.
Iesaka labāko risinājumu Apdrošināmos riskus nosacīti varētu iedalīt divās grupās, un, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, apdrošināšanas sabiedrības kravu apdrošināšanas speciālisti palīdz izvēlēties katram pārvadājumam atbilstošāko apdrošināšanas variantu. Vienkāršākais variants aptver kravas apdrošināšanu transporta līdzekļu avāriju gadījumiem, bet visu risku apdrošināšana papildus vēl ietver zādzības, ūdens iedarbību uz kravu un tās noskalošanu no kuģa klāja, kravas bojājumus, to iekraujot vai izkraujot, dabas katastrofas un citus riskus. Lielas un dārgas kravas, kuras tiek apdrošinātas par ievērojamām summām, noteikti papildus vēlreiz tiek pārapdrošinātas Anglijas, Vācijas vai Šveices apdrošināšanas kompānijās. Pārapdrošināšana ļauj ievērojami drošāk justies ne tikai apdrošinātājam, bet arī klientam. Izmanto starptautiskus noteikumus Apdrošinot kravu pārvadājumus, daudzas apdrošināšanas sabiedrības strādā pēc citu valstu noteikumiem, piemēram, sabiedrība BALTA strādā pēc Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem (Institute Cargo Clauses), kā arī pēc sabiedrības pašas izstrādātajiem divu veidu kravu apdrošināšanas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto galvenokārt kravu pārvadājumu apdrošināšanā starpvalstu tirdzniecībā, un apdrošināšanas polise tiek noformēta angļu valodā, sabiedrības izstrādātos pielieto pārvadājumos pa Latviju, Baltijas valstīm, Baltkrieviju, Ukrainu un Krievijas Eiropas daļu. Apdrošināšanas tarifus nosaka attiecīgā riska izvērtējums un pārapdrošināšana. Augsta riska pakāpe ir alkohola un tabakas izstrādājumu kravu pārvadājumiem uz Krieviju, kā arī kuģu reisiem uz Āfriku un Dienvidameriku (attiecībā uz zādzības riskiem). Svarīga loma starpvalstu kravu apdrošināšanā ir starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem INCOTERMS, kuri reglamentē pārdevēja un pircēja attiecības un norāda, kuram no viņiem ir jāapdrošina krava, un tas ir jāievēro, slēdzot kravu apdrošināšanas līgumus. Izdevīgi noteikumi pārvadājumiem Latvijā Pēc pasaules praksei atbilstošiem apdrošināšanas principiem darbojas sabiedrības izstrādātie noteikumi Preces ceļā, kuri atvieglo kravu pārvadājumu apdrošināšanu Latvijas teritorijā. Noteikumi paredz, ka sabiedrība uz noteiktu laika posmu (mēnesi, pusgadu, gadu utt.) ar klientu noslēdz līgumu, kurā, balstoties uz savstarpējo uzticību, dokumentāla atskaite praktiski nenotiek. Polisi noformē pēc klienta sniegtās informācijas par to, kāda varētu būt pārvadājamo preču vidējā vērtība vienai kravai un arī kravu kopapjoms un to ņemot vērā, tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmija (maksājums par apdrošināšanu). Iespējama papildus apdrošināšana Saskaņā ar noteikumiem Preces ceļā sabiedrība atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā tās transportēšanas laikā, ko izraisījis: – ugunsgrēks, eksplozija; – vētra, zibens spēriens; – transporta līdzekļa avārija. Kravu var apdrošināt papildus – zādzības un laupīšanas gadījumam, bojājumu gadījumam preču iekraušanas un izkraušanas laikā no automobiļa un citiem riskiem. Tas notiek atsevišķi vienojoties un ierakstot to īpašos nosacījumos polisē. Šajā gadījumā apdrošinājuma ņēmējam būs jāiemaksā arī papildus apdrošināšanas prēmija. Apdrošināšanas gadījumā zaudējumu summā iekļauj (nepārsniedzot apdrošinātās kravas vērtību) arī saprātīgus izdevumus par kravas glābšanas darbiem. Kravu apdrošināšana kaimiņvalstīs Otri sabiedrības izstrādātie Kravas apdrošināšanas noteikumi paredzēti lietošanai Latvijā, un polise tiek noformēta latviešu valodā, taču tos var izmantot kravu pārvadājumu apdrošināšanā Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijas Eiropas daļā. Saskaņā ar šiem noteikumiem apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā transportēšanas laikā, ko izraisījis ugunsgrēks, eksplozija, vētra, zibens spēriens, kuģa uzskriešana sēklim, tā nogrimšana, transporta līdzekļa avārija u.c. Kravu var apdrošināt arī zādzības un citas personas prettiesiskas rīcības gadījumam, speciāli par to vienojoties, ierakstot to īpašos nosacījumos un samaksājot papildu prēmiju. Visas prasības (pretenzijas), kas izriet no apdrošināšanas līguma un kas iesniegtas Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos termiņos, izskata apdrošinātājs, k