Реферат "Бухгалтерський облік основних засобів"

Название:
Бухгалтерський облік основних засобів
Тип работы:
реферат
25
Скачать


Краткое сожержание материала:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахування амортизації).
Основні засоби — це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які підприємство утримує із метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких групах (відповідно враховуються на рахунках і субрахунках):
Основні засоби - рахунок 10
Земельні ділянки 101
Капітальні витрати на поліпшення земель 102
Будинки, спорудження і передатні устрої 103
Машини й устаткування 104
Транспортні засоби 105
Інструменти, прилади, інвентар 106
Робоча і продуктивна худоба 107
Багаторічні насадження 108
Інші основні засоби 109
Інші необоротні матеріальні активи - рахунок 11
Бібліотечні фонди 111
Малоцінні необоротні матеріальні активи 112
Тимчасові (нетитульні) спорудження 113
Природні ресурси 114
Інвентарна тара 115
Предмети прокату 116
Інші необоротні матеріальні активи 117
Незавершені капітальні інвестиції - рахунок 15
Капітальне будівництво 151
Придбання (виготовлення) основних засобів 152
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 153
Придбання (створення) нематеріальних активів 154
Формування основного стада 155
Об'єкт основних засобів — це: закінчений устрій з усіма пристосуваннями й приналежностями до нього; конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; або відособлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їхнього обслуговування загальні пристосування, приналежності, керування і єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, контрольована підприємством. Національні стандарти бухгалтерського обліку до основних засобів відносять також і незавершені капітальні інвестиції, тобто витрати капітального характеру на придбання (створення) об'єктів основних засобів, введення в експлуатацію яких на дату складання звітності не відбулося.
Якщо один об'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ДОДАТКОВИХ ОЗНАКАХ
На підприємствах об'єкти основних засобів в аналітичному обліку можуть класифікуватися по додаткових ознаках, які підприємства встановлюють самостійно:
1) залежно від права власності на такі об'єкти:
власні основні засоби: придбані (створені) основні засоби;
- основні засоби, внесені в статутний капітал;
- отримані безкоштовно основні засоби;
- основні засоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування;
орендовані основні засоби: на умовах фінансової оренди; на умовах операційної оренди;
2) залежно від методу нарахування амортизації;
3) залежно від застосування:
основні засоби, використовувані у виробничій діяльності (у тому числі надані в операційну оренду);
основні засоби, які утримуються підприємством для здійснення соціально-культурних функцій;
основні засоби, які тимчасово не використовуються - консервація, реконструкція.
4) залежно від переоцінки:
основні засоби, які дооцінені;
знижені в ціні основні засоби.
ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОЗ
До введення в експлуатацію об'єктів основних засобів витрати підприємства на їхнє придбання (створення) відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій — рахунок 15. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковому порядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації, передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року N 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку». До таких типових форм відносяться:
03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів »;
03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному екземплярі на підставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів » (форма N 03-1), технічної й іншої документації);
03-7 «Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів » (застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів (форма N 03-6);
03-8 «Картка обліку руху основних засобів »;
03-9 «Інвентарний список основних засобів » (застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах).
ОБЛІК ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Придбані (створені) об'єкти основних засобів.
Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що складається з наступних витрат:
суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих