Курсовая работа "Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі"

Название:
Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі
Тип работы:
курсовая работа
Тег:
39
Скачать


Краткое сожержание материала:

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ „Фудс Компані” ).
ПЛАН
TOC \o "1-3" \h \z \u Вступ PAGEREF _Toc151471764 \h 3Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства PAGEREF _Toc151471765 \h 51.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства PAGEREF _Toc151471766 \h 51.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства PAGEREF _Toc151471767 \h 101.3 Діагностика банкрутства підприємства PAGEREF _Toc151471768 \h 151.4 Економічна сутність основних фондів PAGEREF _Toc151471769 \h 28Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” PAGEREF _Toc151471770 \h 322.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства PAGEREF _Toc151471771 \h 322.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості PAGEREF _Toc151471772 \h 39Висновки PAGEREF _Toc151471773 \h 48Список використаної літератури PAGEREF _Toc151471774 \h 50Додатки PAGEREF _Toc151471775 \h 52ВступОднією з найбільш важливих проблем сучасної економіки України є відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, у тому числі на підприємствах харчової промисловості. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основних фондів, як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал. Проблемі підвищення ефективності використання основних фондів, основного капіталу, виробничих потужностей підприємств завжди приділялася значна увага з боку учених-економістів, практиків, особливо на стадії індустріального розвитку виробництва, коли їх технічний рівень перетворився на один з найважливіших факторів, який зумовлює економічні результати господарської діяльності підприємства, забезпечує конкурентоспроможність продукції на ринку.
Серед зарубіжних учених значний внесок у розробку теорії капіталу і практики підвищення ефективності відтворення та використання основного капіталу зробили А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер, Дж. Кендрік. Сучасна технологічна версія науково-технічного прогресу в руслі інституціонально-еволюційної економічної теорії пов’язана з працями Д. Норта, Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, Р. Коуза, Н. Нельсона, С. Вінтера, О. Тоффлера, Г. Хакена, Г. Менша, І. Пригожина, П. Нійкампа, Л. Абалкіна, Д. Львова, С. Глазьєва. Великий внесок в дослідження вказаної проблеми залишили економісти, що працювали в умовах планової економіки, – В. Кудров, Я. Кваша, В. Красовський, К. Вальтух, Т. Хачатуров. Проблема ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств займає чільне місце в дослідженнях таких українських економістів, як М. Герасимчук, І. Лукінов, Б. Кваснюк, М. Чумаченко, А. Чухно, А. Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Волик, І. Швець та інших.
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
розглянути економічну сутність основних фондів підприємства
дослідити особливості діяльності діючого підприємства харчової промисловості;
проаналізувати ефективність використання основних фондів досліджуваного підприємства.
Хронологічними рамками дослідження є три квартали 2006 року.
Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах.
Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості.
Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження.
Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємстваЗАТ "Фудс Компані" було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ23389489.
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ – 23389489.
Юридична адреса підприємства:04119, м. Київ, вул. Пирогова, 17
Основні види діяльності – виробництво глазурованих сирків під торговою маркою „Умка”, переробка молока та виробництво масла і згущеного молока.
Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1.
Рис. 1.1 Організаційна структура ЗАТ „Фудс Компані”
Генеральний директор
Виконавчий директор
Фінансовий директор
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Виробничий цех
Відділ збуту
Транспортний відділ
Служба якості
Загальні збори акціонерів

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.
У додатках В і Г наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „Фудс Компані”. Розглянемо його докладніше.
Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства:
Позитивне:
за аналізований період майно підприємства збільшилось на 474,93 тис. грн. або 17,22%, проте слід відмітити, що дане збільшення відбулося у 2 кв. – 3