DJVU "С. И. Куцаров - 55 практически схеми на електронни фильтри"

Название:
55 практически схеми на електронни фильтри
Тип работы:
DJVU
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
4,6 МБ
23
Скачать
В книгата са разгледани практически схеми на електронни нискочестотни, високочастотни, лентови и заграж" дащи филтри, реализирани с операционни усилватели тиа 741 и 709 или транзистори. Дадени са стойностите на еле ментите, постоянните напрежения във важни точки н схемите и параметрите на филтрите. В зависимост от кон кретното приложение определена лента на пропускане мо же да се постигне чрез просто изчисляване на капацитети те на конденэаторите в схемата. Филтрите могат да се из ползуват за частоти от 0,1 Нг до 100 кНг. Дадени са и схеми на електронни индуктивности със стойности От 200 тН до 50 000 Н. Книгата е предназначена за инженери, студенти, техници и любители на електрониката, конто, без да са специалист по електронни филтри, ти използуват в ежеднев-ната си практика.